Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A „zárt anyagok” gyűjteménye

1945. február 26-án jelent meg „Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 530. M. E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről”, mely előírta, hogy az ilyen jellegű dokumentumokat a könyvtárak szedjék össze és küldjék el az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK), azzal a kiegészítéssel, hogy a nemzeti könyvtár egy teljes sorozatot a tudományos kutatás számára megőrizhet. A „fasiszta dokumentumok” kérdésköre az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenből Pestre költözése utáni időkben került előtérbe. 1945 nyarán Zsedényi Béla, az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke, írt a miniszterelnöknek és a Könyvtár fasiszta anyagainak beszolgáltatása alól mentességet kért. Dálnoki Miklós Béla válasza szerint ez a rendelkezés a Nemzetgyűlés Könyvtárára nem vonatkozik. Így, „további intézkedésig” a Nemzetgyűlés elnöke részletesen szabályozta a már „zároltnak” minősített művek kezelését és használatát. A könyvtár jelentős számú zárt gyűjteményt alakított ki 1946 és 1947 folyamán a „fasiszta sajtótermékekből”. Az ide sorolt dokumentumokat „Zárt anyag” vagy „Szigorúan bizalmas” bélyegzővel látták el.

A „további intézkedés” azonban nem sokáig váratott magára. 1947. március 6-án s Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) utasította a Nemzetgyűlés Könyvtárát, hogy az állományában lévő „fasiszta és szovjetellenes sajtótermékeket” adja át az OSZK-nak, amely március 10-én hivatalosan át is vett 3046 kötet „fasiszta sajtóterméknek” minősített könyvet és 656 kötet hírlapot. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) utasította az OSZK-t, hogy ezt az anyagot külön helyiségben kezeljék, és az továbbra is a Nemzetgyűlési Könyvtár tulajdonát képezze.

A fordulat éve (1948) és a Rajk-per (1949) után, de különösen az ’50-es években nőtt meg jelentősen a zárt anyagok mennyisége. Az évtized végére született meg az egységes szabályozás a könyvtárak zárt anyagainak kezeléséről, használatáról. A művelődésügyi miniszter, Benke Valéria által jegyzett 0041/1959. számú október 16-án kelt belső utasítás, amelyet csak az érintett könyvtáraknak küldtek meg, hangsúlyozta: "Az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása érdekében […] könyvtáraink szocialista nevelési feladatát figyelembe véve és közbiztonsági okokból a tudományos könyvtárakban és a tudományos szakkönyvtárakban „zárt” különgyűjteményben kell elhelyezni:

  • a „fasiszta könyvek” jegyzékében szereplő sajtótermékeket;
  • a hírhedten népellenes, szovjet és népi demokráciaellenes, nyilvánvalóan az ellenséges propaganda céljait szolgáló, az ellenforradalmat dicsőítő, propagáló kiadványokat;
  • a pornográf kiadványokat;

A fentiek alapján a könyvtárban a zárt anyagokat háromféle kategóriába sorolták:

  • A Z jelzettel ellátott kötetek (és katalóguscédulák) a tőkés, polgári rend politikájával, filozófiájával szimpatizáló írásokból kerültek ki: a könyvek nem voltak elkülönítve, a raktárban maradtak, kiadásukat a tájékoztató szolgálat munkatársa döntötte el.
  • A ZZ jelzetű műveket kulccsal zárt szobában tárolták, a munkahelytől, tudományos intézménytől hozott külön engedélyre lehetett megkapni azokat („fasiszta dokumentumok”, szovjet- és kommunistaellenes művek, emigráns és nyugati sajtótermékek zöme, 1956-os külföldi irodalom stb.).
  • A ZZZ-s kiadványok a legszigorúbb tilalom alatt álltak. Ilyen volt például a Rajk- és más koncepciós perek irodalma, Nagy Imrével, Trockijjal, Titóval, Rákosival, Sztálinnal, Molotovval foglalkozó (korábban marxista sorozatokban megjelent) művek. Ezek egy része még a katalógusokba sem került be, még engedélyre sem volt könnyű megkapni ezeket a zárt szobából.

Zárt anyagok

Egy Z-jelzettel ellátott Nyilaskeresztes kiadvány

Az 1970-es és az 1980-as évek elején több alkalommal módosították, kiegészítették a zárt dokumentumok használatára vonatkozó szabályozást, amelybe egyre több „megengedő” kitétel került, mígnem 1988-ra gyakorlatilag okafogyottá vált a „zárt gyűjtemény” fenntartása. 1988. október 17-én a könyvtár főigazgatója, belső rendelkezés kiadásával feloldotta a zárt dokumentumok használatának és másolásának tilalmát. Így szűnt meg az Országgyűlési Könyvtár kb. 10000 kötetes zárt anyag gyűjteménye.

Maltsik Balázs

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT