Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A könyvtár jogállásának változásai

A könyvtár alapításától kezdve 1952-ig (kivéve a Tanácsköztársaság idején) a Magyar Országgyűlés hivatali szervezetének egységeként működött, könyvtári hivatalként egyenrangú szerepet töltött be a Képviselőház 8-10 hivatalával. A parlament könyvtára intézményi könyvtárként nem tartozott a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete alá, mint jó néhány más könyvtár Magyarországon. Irányítása és a szakmai felügyelet ellátása is a Ház szerves feladatai közé tartozott. Az irányítás három szinten valósult meg: a könyvtári bizottság, a Ház elnöke és a Ház plenáris ülései voltak a Könyvtár irányításának legfőbb szervei. A szervezeti kapcsolatot a Könyvtár nevének változásai is híven tükrözték.

A Képviselőház Könyvtára nevet megszakításokkal 1943-ig viselte, a történelmi mozgások és a törvényhozás szervezeti változásai azonban módosították a könyvtár elnevezéseit. 1918 novemberében feloszlott az országgyűlés: a képviselőház és a főrendiház is befejezte működését. Az események folytán a könyvtár szervezeti viszonyai is megváltoztak, hiszen a képviselőház feloszlatásával megszűnt a házelnök és az általa vezetett könyvtári bizottság működése, irányító, felügyelő szerepe. A Könyvtár, melynek neve ettől kezdve Országházi Könyvtár lett, a belügyminiszter felügyelete alá került, majd később ezt a hatáskört a Belügyi Népbiztosság vette át. 1919. április 5-én a 3875. sz. belügyi népbiztosi rendelet a volt képviselőház könyvtárát a Szabó Ervin Könyvtárnak adta át, amely az állományával, felszerelésével és személyzetével átadott Országgyűlési Könyvtár felettes szerve lett. A könyvtár ezután is az Országház épületében maradt, bár voltak tervek az átköltöztetésére, ez azonban a megfelelő hely hiányában meghiúsult. A Tanácsköztársaság idején az egész könyvtárügyet érintő forradalmi átszervezések jegyében Budapest nagy könyvtárainak egyesítését is célul tűzték ki, s a programban a Képviselőház könyvtára nyilvánosságnak történő átadása is szerepelt, amely azonban nem valósult meg. A Tanácsköztársaság bukása után a Képviselőházi Könyvtár ugyanott folytatta tevékenységét, ahol 1918 novemberében abbahagyta. A belügyminiszter néhány hónapig gyakorolta a könyvtár feletti felügyeletet, majd az 1920-ban megtartott nemzetgyűlési választások eredményeképpen tovább szolgálta a törvényhozást. A könyvtár 1920 és 1926 között a Nemzetgyűlés Könyvtára nevet viselte.

1927-ben az 1918 előtti főrendiház helyére a felsőház került, s az országgyűlés megint két házzal ülésezett. A Könyvtár ezután is a képviselőházhoz tartozott, de hivatása az egész törvényhozás, a parlament mindkét házának támogatása volt. 1927 után egyre gyakrabban nevezték Országgyűlési Könyvtárnak, amelyet az 1943-as Szervezeti Szabályzat is megerősített. A háború után Nemzetgyűlési Könyvtár, majd 1947-től hivatalosan is Országgyűlési Könyvtár lett.

A 2042/1952. számú Minisztertanácsi határozat a könyvtárügy egyes kérdéseit szabályozta és – többek között – megszüntette az Országgyűlés és könyvtára között nyolc évtizeden át fennálló szervezeti kapcsolatokat. 1952 júliusától kezdve az Országgyűlési Könyvtár a Népművelési Minisztérium felügyelete alá került, a tényleges átadás-átvétel 1953 januárjában történt meg. 1953-ban tehát véget ért a szervezeti kapcsolat a Könyvtár és az Országgyűlés között, az intézmény 1991-ig mint önálló költségvetési fejezet szerepelt a művelődési tárca költségvetésében. Habár a könyvtár továbbra is az Országház épületében működött, valójában csak nevében és elhelyezkedésében volt parlamenti könyvtár. A törvényhozás és a könyvtár közötti szakmai kapcsolatok mintegy ötven évig jelentősen meggyengültek, tekintettel arra, hogy a Ház irányából nem igen mutatkozott igény a szakirodalmi és információs szolgáltatások iránt, így a Könyvtár korábbi fő funkciója, azaz a törvényhozás munkájának támogatása, szinte teljesen visszaszorult. Az Országgyűléssel való szorosabb kapcsolat mindössze egy területen maradt meg, amelyre a szervezeti szabályzat utolsó pontja tért ki: „A Könyvtár által az Országházban elfoglalt ingatlanrész karbantartási, átalakítási, világítási és fűtési költségei az Országgyűlés Gondnoki Hivatala költségvetését terhelik.”

OGYK plakát 1953

Az immár nyilvános Országgyűlési Könyvtár hirdetőplakátja az 1950-es évekből

A rendszerváltozás hatására 1990 októberében az országgyűlés elnöke és a művelődési miniszter megállapodást írt alá arról, hogy 1991. január 1-jével „helyreállítja az Országgyűlés és az Országgyűlési Könyvtár történetileg kialakult szerves kapcsolatát”. Az 1994 októberében hatályba lépett új Házszabály már rendelkezett a könyvtárról, amely tehát ismét az Országgyűlés könyvtára lett, de emellett megőrizte nyilvános, országos szakkönyvtári funkcióját is. A Házszabály értelmében a Könyvtár működése felett az Országgyűlés elnöke gyakorol felügyeletet.

1991 és 1996 között önálló költségvetési szervezetként tartozott a Könyvtár az országgyűlés felügyelete alá, majd 1997 januárjától az Országgyűlés Hivatalának egyik főosztályaként, költségvetése része lett a hivatal gazdálkodásának. 2013 januárjától a könyvtár az Országgyűlés Hivatalának újonnan létrejött Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának részévé vált, annak szervezetébe tartozik, mint az igazgatóság egyik főosztálya.


Varga Tímea

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT