Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A könyvtár szabadpolcos dokumentumai

Az Országgyűlési Könyvtár több mint 700 ezer kötetes állományának jelentős része zárt könyvraktárakban helyezkedik el, ahonnan a felhasználók a könyvtári katalóguson keresztül elektronikusan tudják igényelni a dokumentumokat. A raktári elhelyezés mellett azonban mindig is törekedtünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél nagyobb számú és minél szélesebb tematikát, minél több tudományterületet lefedő szakirodalom álljon szabadpolcon az olvasók rendelkezésére. Jelenleg a Nagy olvasóteremben a könyvtár által kialakított egyedi tematikus csoportosításban közel 40 ezer kötetes kézikönyvtári állományt érnek el az érdeklődő felhasználók, melyet igénylés nélkül, közvetlenül, a polcok előtt állva szabadon böngészhetnek.

A 2013-ban felújított és kibővített Nagy olvasóteremben egységesen került kialakításra az egyes különgyűjteményi állományrészeket, a fő- és mellékgyűjtőköri tudományterületeket, valamint a hazai és külföldi hírlapokat és szakfolyóiratokat egyaránt reprezentáló kézikönyvtár. A 12 tematikus egységbe sorolt kézikönyvtári állomány gondozását, bővítését az egyes tudományterületekért, gyűjteményekért felelős szakreferens kollégák végzik.

Szabadpolcon nem csak a teljességre törekvő három főgyűjtőköri tudományterület: a jogtudomány, a politikatudomány és a történelem, hanem az ezeket kiegészítő mellékgyűjtőkörök és egyéb tudományterületek legfontosabb hazai és külföldi szakirodalma is helyet kapott. Így elérhető a polcokon többek között a szociológia, a közgazdaságtan, a statisztika és a néprajz válogatott magyar és idegen nyelvű szakirodalma, de megtaláljuk az irodalomtudomány, a nyelvtudomány vagy a filozófia alapvető fontosságú kézikönyveit is. Mindemellett hozzáférhetőek szabadpolcon a legfontosabb hazai és külföldi lexikonok, enciklopédiák, valamint egyéb szakterületi, így például művészeti, pszichológiai vagy pedagógiai tárgyú művek egyaránt.

Szociológiai gyűjteményrész

A szociológiai gyűjteményrész

A kézikönyvtár évente közel 1500 kötettel gyarapodik, a szakreferens kollégák – a felhasználói igényeket, észrevételeket, egy-egy téma, illetve kiadvány keresettségét is figyelembe véve – folyamatosan alakítják, frissítik a szabadpolcos állományt. A magyar nyelvű dokumentumok mellett szép számban találunk idegen nyelvű köteteket is a polcon. A kézikönyvtár évről-évre bővül friss külföldi szakirodalommal, legnagyobb mértékben természetesen a főgyűjtőköri tudományterületek esetében. A kézikönyvtár 2013-ban történt megújításának egyik fontos eleme, célkitűzése volt a szabadpolcon található állományrész friss idegen nyelvű művekkel történő gyarapítása. Abban az évben külső szakértők javaslatai alapján mintegy 2800 idegen nyelvű művet vásárolt a könyvtár, melyek túlnyomó többsége a kézikönyvtár polcain került elhelyezésre. A friss külföldi szakirodalom beszerzése azóta is évről-évre folyamatosan zajlik alapvetően a tudományterületi szakreferensek javaslatai alapján, külső szakértőket is bevonva a véleményezési, javaslattételi folyamatba. Évente közel 300 idegen nyelvű művet vásárol a könyvtár, melyek közül minél többet igyekszünk szabadpolcon elérhetővé tenni olvasóink, kutatóink számára.

Könyvkupac

Néhány kötet a szabadpolcos állományból

A kézikönyvtárban a könyvek mellett természetesen az időszaki kiadványok is helyet kaptak: jelenleg közel 300 féle hazai és külföldi hírlap és folyóirat érhető el a Nagy olvasóteremben. Szabadpolcon elsősorban magyarországi jogi, politikatudományi és történelmi szakfolyóiratokat találunk, melyeknek nem csak a legfrissebb számai, de azok régebbi bekötött évfolyamai is elérhetők a polcon. A jelenleg is élő hazai jogi szakfolyóiratok esetében arra törekedtünk, hogy a kiadványok már az első évfolyamtól kezdve raktári kikérés nélkül könnyen elérhetőek legyenek az olvasóteremben.

A hazai folyóiratok mellett a könyvtár által előfizetett több mint 300 féle külföldi időszaki kiadványból közel 110 címet találnak az olvasók a polcokon, mindenekelőtt a legfontosabb angol, francia és német nyelvű szakfolyóiratokból várja az érdeklődőket egy igen gazdag válogatás. A külföldi anyag esetében a legfrissebb számok mellett csak az éppen aktuális évfolyam példányait tudjuk elérhetővé tenni az olvasóteremben, a régebbi számokat raktárból kell igényelni.

A fő tudományterületi szakfolyóiratok mellett a hazai és a legnagyobb külföldi napi- és hetilapok friss számai, valamint egyes címek esetében azok régebbi évfolyamai is böngészhetők a kézikönyvtár polcain.

Tovább gazdagítják és színesítik a szabadpolcos állományt az egyes külön-gyűjteményeink dokumentumai, melyek az integráló szemlélet mellett mégis jól elkülöníthető módon alkotnak önálló egységet a Nagy olvasóteremben. Az olvasótermi galéria déli oldalán az ENSZ Letéti Gyűjtemény egyes dokumentumai, valamint az ahhoz kapcsolódó magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, a Külföldi Parlamenti Gyűjteményhez kötődően a külföldi parlamentekkel, azok működésével foglalkozó – elsősorban idegen nyelvű – szakirodalom, a galéria északi oldalán pedig az EU Letéti Gyűjteménye kapott helyet. Az olvasóterem földszinti részéből nyíló Kis olvasóteremben a Magyar Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai érhetők el, a gyűjteményhez kapcsolódó kézikönyvtár pedig a Nagy olvasóterem Duna felőli északi beugrójában áll rendelkezésre.

Az olvasói visszajelzések és a kézikönyvtár használtságának statisztikai adatai is azt mutatják, hogy a szabadpolcos állomány egy jól strukturált, tartalmában az olvasói, kutatói igényeket maximálisan szem előtt tartó rendszerben került kialakításra, gondozása, bővítése is ebben a szellemben folyik. Havonta átlagosan több mint 4000 kézikönyvtári kötetet vesznek le a polcról az olvasók, de vannak olyan hónapok, amikor közel 6000 vagy annál is több dokumentum mozog az olvasói forgalomban.

Jogi gyűjteményrész

A jogi gyűjteményrész

A kézikönyvtári állományban történő eligazodást egyrészt az egyes tematikus egységeket elválasztó feliratok, tájékoztató táblák, másrészt pedig a tájékozódást megkönnyítő, a kézikönyvtár felépítését, rendszerét részletesen bemutató összeállításunk hivatott segíteni, amely egyelőre csak nyomtatott formában érhető el a Nagy olvasóterem tájékoztató pultjánál.

Varga Tímea

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT