Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az Országgyűlési Könyvtár mint jogi szakkönyvtár

„Főszakja a könyvtárnak a jog- és államtudományok tág birodalma. Ebben a szakban szakkönyvtárnak kell lennie. A mi nyomtatvány ezekbe a határtalan tág szavakba, jog és állam belefér, az a parlamenti könyvtárnak mindennapi kenyere.”

Ezeket a konkrét gyűjtési elveket a könyvtár 1894-ben megjelent nyomtatott katalógusában olvashatjuk, amely egyértelműen megmutatja azt, hogy a jogtudomány már a kezdetektől, azaz a könyvtár alapításától kezdve meghatározó helyet foglal el az Országgyűlési Könyvtár beszerzési politikájában. A még korábbi, 1873-1874-es katalóguskötetekben is igen jelentős helyet kapott a jog, ahol a politika és a közgazdaság még a jog alcsoportjaként szerepelt. Az 1912-ben és 1913-ban kiadott katalóguskötetek is a jogi, a politikai, és a gazdasági művek beszerzésének elsöprő többségét mutatják.

A könyvtárnak kötelespéldányt juttató 1922. évi XX. törvény 1. paragrafusa azt szabályozza, hogy a magyarországi nyomdák milyen dokumentumokat kötelesek megküldeni egy példányban a Ház könyvtárának. A felsorolás első pontjában a jog- és államtudományi művek szerepelnek, melyeket igen tágan értelmezett a jogszabály: akkor még beletartozott többek között, a politika, a nemzetgazdaságtan, a pénzügytan és a statisztika is. A kötelespéldányokról szóló törvény nagyban hozzájárult ahhoz, illetve segítette azt a folyamatot, hogy az Országgyűlési Könyvtár a jog és politika „szakmai alapkönyvtára legyen.”

OGYK szorólap, 50-es évek

Az akkor már nyilvános Országgyűlési Könyvtár egykori szórólapja az 50-es évekből, amely kiemeli, hogy a könyvtár a politika, a legújabb kor történelme és a jog- és államigazgatás országos szakkönyvtára.

1958-ban a művelődésügyi miniszter 164/1958. MM. sz. utasítása az Országgyűlési Könyvtárt országos jellegű tudományos szakkönyvtárnak minősítve kijelölte a ma is ismert hármas fő-gyűjtőkört: jogtudomány, politikatudomány, modernkori magyar és egyetemes történelem.

1974-ben a Minisztertanács Tudománypolitikai bizottságának határozata értelmében az Országgyűlési Könyvtár országos politikai és jogi információs szakközponti szerepkört kapott. Az elkövetkezendő években kezdetét vette mind a külföldi, mind pedig a magyar jogi szakirodalom dokumentálása és információs szolgáltatása, majd utóbb a szakirodalom adatbázisba szervezése. A jogi információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat alapvetően az 1975-ben jogi dokumentációs csoport néven létrejött, majd a későbbiekben önálló osztállyá alakult Jogi Szakirodalmi Osztály munkatársai látták el együttműködve a Tájékoztató Szolgálat munkatársaival. A 2013-ban bekövetkezett szervezeti változások következtében a könyvtár osztály-struktúrája is átalakult, melynek következtében megszűnt az önálló jogi szakirodalmi osztály. A magyar jogi szakirodalom dokumentálását és adatbázisba szervezését a Gyűjteményszervezési Osztályon belül létrejött Analitikus feldolgozó csoport jogi végzettségű munkatársai végzik. A külföldi jogi szakirodalom feldolgozása – amint arra már a fentiekben is utaltam – megszűnt, a külföldi joganyagban és jogi szakirodalomban – elsősorban az angolszász jog területén – történő eligazodást a könyvtár által előfizetett teljes szövegű online adatbázisok biztosítják. A Nyilvános Szolgáltatások Osztályán belül újonnan létrejött szakreferensi csoport, majd a 2018 januárjától önálló osztályként működő Szakreferensi Osztály jogi végzettségű munkatársai látják el a jogi szaktájékoztatással kapcsolatos feladatokat, mind a nyilvános olvasói helyben használat és a távhasználat útján, mind pedig a parlamenti felhasználók felől érkező megkeresések tekintetében.

1975-ben az Országgyűlési Könyvtár a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IALL) tagjainak sorába lépett. 1977 augusztusában, majd 1988 júniusában a Könyvtár szervezésében Budapesten rendezték meg az IALL éves konferenciáját. 1992 és 1995 között az IALL elnöki tisztét Balázsné Veredy Katalin töltötte be, aki 1983 és 1989 között a Könyvtár igazgatója is volt, és akinek elévülhetetlenek az érdemei a könyvtárban végzett jogi szakirodalmi feltáró munka tekintetében, többek között hosszú éveken át szerkesztette a Könyvtár gondozásában 1991-ig nyomtatott formában megjelenő Magyar jogi bibliográfiát. A könyvtár alapító tagja a 2013-ban, a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül létrejött Jogi Szekciónak, amely a jogi szakterületen működő könyvtárosok szakmai szervezete, és amelynek célja a szakmai együttműködés, a továbbképzés támogatása.

Bátran állíthatjuk, hogy a Magyarországon megjelent jogi szakirodalom teljességgel elérhető a könyvtár állományában. A könyvtár legrégebbi könyve is egy jogi mű, a Werbőczi István által összeállított és a hazai szokásjogot összefoglaló Hármaskönyv, vagy Tripartitum, melynek 1517-es bécsi kiadásának egyik példánya gyűjteményünk legbecsesebb darabja.

A jogi monográfiák, tanulmánykötetek és szakfolyóiratok mellett természetesen a hazai jogi információk egyéb típusai: jogszabálygyűjtemények, hivatalos lapok, valamint a jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásai, a bírósági határozatok, a döntvénytárak is megtalálhatók teljes körűen az állományban. A kurrens, friss jogi szakirodalom, a hatályos joganyag mellett természetesen a történeti vonatkozások is rendelkezésre állnak. A hazai jogi szakirodalom mellett igen gazdag a külföldi jogi állomány, mivel a könyvtár az alapvető fontosságú külföldön – elsősorban angolul, németül és franciául – megjelent szakirodalmat évről-évre igyekszik beszerezni.

Könyvek

A nagy olvasóteremben szabadpolcon közel 6000 kötetes jogi kézikönyvtár áll a hallgatók és a kutatók rendelkezésre, amelyben elérhetők az alapvető fontosságú jogforrásgyűjtemények, valamint jogági elrendezésben magyar és idegen nyelvű szakirodalom segíti a tanulást, a kutatómunkát. A jogi információs források jelentős része nem csak nyomtatásban, hanem elektronikus, digitális formában is kereshető, így például a Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT) adatbázisban, ahol teljességgel hozzáférhetőek például az 1872 és 1990 között megjelent és az Országgyűlési Könyvtár állományában fellelhető döntvénytárak, köztük a dualizmus korának első rendszerező döntvénygyűjteménye vagy a Grill-féle döntvénytár. A hazai jogi szakirodalmat a könyvtár nem csak teljes körűen gyűjti, hanem fel is dolgozza azt. A honlapról is elérhető könyvtári katalógus 1811-ig visszamenően tartalmazza többek között a Magyarországon megjelent és a könyvtár állományában elérhető jogi könyvek, tanulmányok és szakcikkek bibliográfiai adatait, az online szabadon elérhető dokumentumok esetében pedig megtaláljuk a katalógusban a teljes szöveghez vezető linket is. A külföldi joganyagban és jogi szakirodalomban történő tájékozódást, kutatást - elsősorban az angolszász jog területén – jelenleg a könyvtár által előfizetett teljes szövegű online adatbázisok biztosítják.

Varga Tímea

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT