Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Büszkeségünk: Nagy Miklós könyvtárvezető

Nagy Miklós, 1881. január 27-én született a Szolnok-Doboka megyei Désen. Középiskoláit Kolozsváron végezte, ezután a budapesti egyetem jogi és államtudományi karára iratkozott be, ahol állam-tudományi doktorátust szerzett. Több nyelven, így latinul, németül, franciául és románul is kiválóan beszélt.

Már egyetemi tanulmányai alatt, 1901. november 7-én a képviselőház szolgálatába szegődött napidíjasként. 1904. november 1-jén naplószerkesztő segédtisztté nevezték ki, majd 1907. július 1-én segédkönyvtárnokként a Képviselőházi Könyvtár tisztviselője lett. Ettől kezdve a könyvtár újrarendezésén dolgozott, sokat tett a katalógus- és a raktározási rendszernek a kor követelményeihez igazodó, korszerű kialakításáért és összhangjuk megteremtéséért. Az első világháború kitörése után a könyvtár összes tisztviselője bevonult katonának, így Nagy Miklós is, aki 1915 szeptemberétől szolgált az orosz fronton. A személyzet nélküli 75 ezer kötetes intézmény működőképességének megőrzése érdekében 1915 decemberében felmentették a katonai szolgálat alól. Hosszabb időn át egymaga, mindössze egy segéderővel látta el a mindennapi teendőket, melynek eredményeképp 1917. július 1-jén könyvtárnok, 1918 májusában főkönyvtárnok lett, és 1918 végéig gyakorlatilag a könyvtár vezetőjeként dogozott Plechl Béla igazgató helyett. A könyvtárigazgató hirtelen bekövetkezett halála után Nagy Miklós kapott szakmai és politikai bizalmat a nemzetgyűléstől, majd 1921. december 3-án Gaál Gaszton, a nemzetgyűlés elnöke hivatalosan kinevezte a könyvtár igazgatójává.

Nagy Miklós igazolvány

Nagy Miklós igazolványképe

Nagy Miklós a Képviselőházi Könyvtárnak 34 évig volt munkatársa, és ebből 22 évet töltött könyvtárvezetői funkcióban. A könyvtár érdekeit a könyvtári bizottság ülésein – ha a helyzet úgy kívánta –, még a képviselőházi elnökökkel szemben is megvédte. A két világháború között tudományos színvonalra emelte az intézmény munkáját. Személyiségét nagy tudás és szerénység jellemezte. Munkatársaihoz jó kapcsolat fűzte: egyszerűsége, humanizmusa, segítőkészsége a tudományos kutatás hangyaszorgalmával párosult a könyvtári ügyek előbbre vitelében is. Bibliográfusi tevékenysége is számottevő. Az ő összeállításában, majd szerkesztésében jelent meg a Képviselőházi Könyvtár 1912. és 1913. évi gyarapodásának katalógusa, valamint a könyvtár 1929-es és 1932-es katalóguskötete is. Az 1929-es kötetben előszóként megírta a könyvtár történetét is.

1922-ben Nagy Miklós szorgalmazta és készítette elő a kötelespéldány-törvényt (1922. évi XX. tv.), melyet az ő megfogalmazásában terjesztett a parlament elé Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter. E törvény tette lehetővé, hogy a Nemzetgyűlés Könyvtára ingyen kapja meg a Magyarországon kiadott könyveket és periodikus kiadványokat, s ezáltal a súlyos infláció okozta válságos pénzügyi helyzetben a költségvetését külföldi dokumentumok vásárlására fordíthassa. 1923-ban Nagy Miklós hozta létre a helyrajzi katalógust, amely a leltározás nélkülözhetetlen alapja lett. Az ő érdeme, hogy sikerült visszaszerezni a Ghyczy Ignác képviselő által 1872-ben a képviselőháznak adományozott 14.500 kötetes hagyatékból azt a csaknem hatezer kötetre tehető, muzeális értékekben bővelkedő állományrészt, amelyet a Ház – tulajdonjoga fenntartásával – a 19. század végén öt különböző intézmény birtokába juttatott.

Díszebéd Vadászterem

Díszebéd az Országház Vadásztermében Nagy Miklós (jobb szélen) és Trócsányi György (balról a harmadik) részvételével az 1930-as években.

Nagy Miklós munkássága tudományos téren nem különben figyelemreméltó. Kezdetben jogi, államtudományi, később történelmi és politikai kérdésekkel foglalkozott. Számos tanulmánya, könyvismertetése és kritikája jelent meg. A húszas években (1922-től 1929-ig) Tisza István volt miniszterelnökről és képviselőházi elnökről bibliográfiája, illetve repertóriuma jelent meg a Tisza-évkönyvekben, amelynek 1926-tól 1934-ig szerkesztője is volt. 1927. május 5-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett (székfoglalóját 1928. november 5-én tartotta A Ghyczyek a magyar nemzet történelmében címmel). A harmincas években jó néhány történeti témájú előadást, emlékbeszédet tartott pl. a Magyar Történelmi Társulatban, és többször az Akadémia nagygyűlésein is. 1939-ben egy nemzetközi politika- és alkotmánytörténeti intézet, az Institut International d'Histoire Politique et Constitutionelle tagjává választották, amely a nemzetközi elismerést is meghozta számára.

Nagy Miklós személyében a magyar könyvtárügy kiváló szakemberét is tisztelhetjük: elnökségi tagja volt a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének, s fontos szerepet játszott a Magyar Könyvszemle szerkesztő- és kiadó-bizottságában is. A húszas és harmincas években egyebek mellett tanácstagja volt továbbá a Magyar Külügyi Társaság elnökségének, választmányi tagja a Magyar Revíziós Ligának, a Magyar Nemzeti Szövetségnek, a Bethlen Gábor Szövetségnek, a Magyar-Székely Szövetségnek és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak.

1940. május 1-jei nyugdíjba vonulását követően történelmi kutatásokkal, főleg a Ghyczy család történetével foglalkozott. Az Akadémián 1948. április 16-án tartotta utolsó előadását 1848. évi törvényeink jelentősége alkotmányunk történetében címmel. 1949-ben – a Horthy-korszakban vállalt szerepe miatt – a Magyar Tudományos Akadémia tanácskozó tagjává minősítették vissza, majd élete utolsó évtizedében visszavonultan, rossz anyagi körülmények között élt. A budapesti Szilágyi Dezső téri református egyház hűséges tagja, hosszú időn át gondnoka és presbitere volt. 81 éves korában, 1962. március 12-én halt meg Budapesten.

Villám Judit

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT