Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Mit találunk a jogi kézikönyvtárban?

A jogtudomány, mint a könyvtár egyik fő gyűjtőköre, ezzel együtt, mint a „parlamenti könyvtár mindennapi kenyere” közel 8000 kötetes kézikönyvtári állománnyal képviselteti magát a Nagy olvasóterem polcain. A jogi szekcióban található dokumentumok két nagy egységben kerültek elrendezésre: az egyikben a jogforrásgyűjtemények (KK II jelöléssel), a másikban pedig a maga a jogi szakirodalom (KK III jelöléssel) kapott helyet.

A jogforrások kézikönyvtári állományában elérhető a magyarországi jogforrások – lehetőség szerint – teljes köre egy helyen, egységes és áttekinthető elrendezésben. A polcon megtalálható a kezdetektől, azaz 1000-től egészen a hatályos joganyagig terjedően valamennyi jelentős, a könyvtárban elérhető hivatalos és egyéb forrásgyűjtemény, kiadvány: törvénytárak, rendeletgyűjtemények, hatályos jogszabályok gyűjteményei, hivatalos lapok, döntvénytárak.

Szintén a nagy olvasóteremben böngészhetők a jogszabályok keresését megkönnyítő mutatókötetek. A jogforrások szabadpolcos elrendezésének fő szempontja volt többek között a jogforrási hierarchia figyelembevétele, az egyes források időbeni lefedettsége, illetve ahol megoldható volt, ott tematikus blokkok kialakítására is sor került. A jogszabálymutatók elrendezése a jogforrás típusának, illetve a vonatkozó időszaknak megfelelően történt.

A jogforrások szekciójában elérhetők többek között a Corpus Juris milleniumi emlékkiadásának kötetei, valamint az 1867 és 1945 között kiadott rendeleteket válogatva közlő Magyarországi Rendeletek Tára. Külön egységet képeznek a polcon a magyarországi hivatalos lapok, melynek segítségével végigkísérhetjük azok történeti fejlődését kezdve az 1848. június 8-án induló Közlöny című lappal, amely először közölte a törvényeket, a hivatalos rendelkezéseket. Teljes körűen elérhetők a polcon az 1867-ben indult országos hivatalos lap, a Budapesti Közlöny, majd 1945-től kezdődően a Magyar Közlöny kötetei.Megtalálható a szabadpolcon az Országos Törvénytár című hivatalos lap is, amely 1867 és 1949 között jelent meg és a törvények kihirdetésének fóruma volt.Ezek mellett egyéb hivatalos lapok is elérhetők az olvasóteremben, így például a jelenlegi tárcalapok utolsó évfolyamai.

Jogforrások

A jogforrások egységen belül került kialakításra a jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásait, a különböző döntvénytárakat, bírósági határozatokat közlő kiadványokat felsorakoztató szekció. A kötetek elrendezése a jogágak szerinti tematikus elrendezést követi, ezen belül pedig időrendben sorakoznak a kiadványok. Az időszaki kiadványként megjelenő bírósági források elhelyezése a bírósági rendszer hierarchiáját követi. 2014-ben bővült a kézikönyvtár a történeti döntvénytárakkal, melyekből a legfontosabbak kerültek elhelyezésre a szabadpolcon, így például az első rendszerező döntvénygyűjtemény, a Döntvénytár, a Grill-féle, majd Grill-féle új döntvénytár, de megtalálható a polcon több, egy-egy jogághoz kapcsolódó döntvényeket feldolgozó, úgynevezett szakági döntvénytár is.

A nyomtatott kötetek böngészését természetesen mind a történeti, mind pedig a kurrens, hatályos joganyagok kutatása során kiegészítik, sok esetben már helyettesítik is a különböző szabadon elérhető és előfizetéses elektronikus jogszabálygyűjtemények és digitális könyvtárak. A legtöbb nyomtatott forrásgyűjtemény tartalma már elérhető elektronikusan, mindemellett – tekintettel az olvasói, kutató igényekre is – fontosnak tartottuk azokat nyomtatott formában is elérhetővé tenni az olvasóterem polcain.

A jogi szakirodalmi kézikönyvtár felépítése jogágak szerinti elrendezést követ. Az egyes jogágak által lefedett területek felosztása, tagolása az adott jogágat tárgyaló összefoglaló művek, tankönyvek alapján történt, a jobb áttekinthetőség, a könnyebb kereshetőség, a gyakorlati igények és az adott jogág tudományos felosztásának összehangolása céljából. Egy jogági egységen belül először általában az adott területhez kapcsolódó kommentárok, magyarázatos kiadványok, jogszabálygyűjtemények helyezkednek el, majd ezt követik a téma összefoglaló, rendszerező művei, tankönyvei, majd az egyes részterületekkel, részkérdésekkel foglalkozó szakirodalom következik. A kézikönyvtárban elhelyezett dokumentumok nagyobb részben a magyar jogrendszerrel foglalkozó magyar nyelvű művek, azonban 2013-tól kezdődően évről-évre jelentősen bővül az idegen nyelven beszerzett jogi szakirodalom köre, így jelenleg a friss angol és német nyelvű jogi művek is igen szép számban képviseltetik magukat a kézikönyvtár polcain, a legnagyobb mértékű gyarapodásra jellemzően az alkotmányjog, a nemzetközi közjog, a nemzetközi magánjog, a jogelmélet és az összehasonlító jog vonatkozásában kerül sor.

Külföldi jog

A kézikönyvtár – az alapvető jogtudományi lexikonok és szótárak után – a római jogi, majd az állam- és jogtörténeti vonatkozású könyvekkel kezdődik. A magyar jogtörténeti részben megtalálhatók a magyarországi magánjogi és büntetőjogi törvénykönyvektervezetei, anyaggyűjteményei, az azokhoz kapcsolódó indokolásokkal együtt, végigkísérve a fenti jogágak kódexeinek fejlődéstörténetét. Többek között olyan dokumentumok is vannak a kézikönyvtárban, mint a Fayer László által szerkesztett 4 kötetes, „Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok gyűjteménye”, vagy a Plósz Sándor által készített 1911-es polgári perrendtartás tervezete. A magyar jogtörténeti blokkban alapvetően az összefoglaló művek, a tankönyvek és a jogtörténeti forrásművek találhatók. Az egyes jogágakhoz köthető jogtörténeti anyagok, az adott jogági egység elején kerültek elhelyezésre.

A jogtörténeti részben kapott helyet akülföldi országok jogrendszerét, jogi kultúrájátbemutatótematikus blokk, ahol részben a jogrendszerekkel kapcsolatos összefoglaló, összehasonlító jogi művek, részben az egyes jogrendszereket önállóan bemutató kötetek kerültek elhelyezésre. Az egységben többek között az alábbi témakörök találhatók: angolszász jogrendszer, angol jog (common law), az Egyesült Államok jogrendszere, francia jog, a német jogrendszer, Kelet-Közép-Európa és a délszláv államok jogrendszerei, skandináv jog, kínai jog, japán jog, indiai jog, iszlám jog. A magyar jogrendszerrel foglalkozó történeti vonatkozású művek a jogtörténetben, a jelenlegi, illetve az 1989 utáni időszakot áttekintő könyvek pedig az alkotmányjogon belül kaptak helyet.

A közigazgatási jogon belül – tekintettel a keresettségre - kiemelésre került a regionalizmussal, a területszervezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalom. A környezetjog és a környezetvédelem külön, önálló blokkban kapott helyet, tekintettel arra, hogy a kérdéskör egyre hangsúlyosabb szerepet kap napjainkban. Szintén külön egységet képeznek a jogtudományi kézikönyvtáron belül a neves jogtudósok tiszteletére, illetve emlékére összeállított ünnepi tanulmánykötetek, melyekből közel 150 kötet található meg a kézikönyvtárban.

Magyar jog

Szabadpolcon legnagyobb részben az 1990 után megjelent dokumentumok, kisebb részben pedig az 1945 előttiek kereshetők. A kötetek folyamatosan bővülnek az újonnan megjelenő kiadványokkal, ezzel párhuzamosan pedig természetesen zajlik a régebbi állományrész bővítése is. Szabadpolcon találhatók például az alábbi kiadványok, illetve sorozatok is: Jogi tanulmányok (korábban: Polgári jogi dolgozatok), Doktoranduszok fóruma, Tudományos Diákköri Dolgozatok, Kriminológiai közlemények, Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok.

A jogi kézikönyvtárat néhány külföldi jogi évkönyv kötetei zárják, így a polcon megtalálható többek között a Hague Academy of International Law 1923 óta megjelenő kiadványa, a Recueil de Cours vagy a Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart című német nyelvű jogi évkönyv 1907-től kezdődően.

A párhuzamosságok kiküszöbölése céljából a több tudományterületet is érintő köteteket igyekeztünk egy egységbe csoportosítani, így például valamennyi, az Európai Unió jogával foglalkozó magyar és idegen nyelvű mű az EU Letéti Gyűjtemény kézikönyvtárában került elhelyezésre, a választójoggal, a választási rendszerekkel kapcsolatos szakirodalom a politikatudományi részlegben található, a parlamenti joggal, az országgyűlés szervezetével, működésével foglalkozó kiadványok pedig nem az alkotmányjogban, hanem a Magyar Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában állnak az olvasók rendelkezésére.


Varga Tímea

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT