Actual information

Dear Visitors,
Please note that in compliance with the provisions of government decree 353/2022 (IX. 19.), air temperature by heating in library reading areas shall not exceed 18° C (64.4° F).

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Back Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Európai Unió

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a 2022-ben beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal az Európai Unióval foglalkozó köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.

 

EU Migration Agencies

David Fernández-Rojo: EU Migration Agencies: The Operation and Cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL. Cheltenham, Elgar, 2021. 254 p.
929.802 EU KK III

David Fernández-Rojo az európai és nemzetközi magánjog adjunktusa és a Jean Monnet Networks Európai Unió bűnüldözési és terrorizmusellenes munkacsoport koordinátora a Deusto Egyetemen. Fernández-Rojo kutatása a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai uniós ügynökségekre koncentrálódik, különösen a FRONTEX, az EASO és az EUROPOL működésére.

Az Edward Elgar Kiadó gondozásában, az „European Security and Justice Critiques” sorozatban 2021-ben megjelent monográfia az Unió decentralizált ügynökségei, mint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX), az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) és az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynökség (EUROPOL) feladatait és együttműködésük alakulását elemzi. A kétoldalú és multilaterális együttműködéseknek egy külön fejezetet szánt a szerző. A szakkönyv szemlélteti, hogyan alakítja ki a három intézmény a vonatkozó jogszabályok hatékony nemzeti végrehajtását, különös tekintettel a menekültválság után kialakult együttműködésre. Az ügynökségek egyre nagyobb részt vállalnak az EU migrációs politikájának működtetésében a nemzeti hatóságokkal karöltve. A szerző kritikus értékelést ad az intézmények jogi mandátumának közelmúltbeli bővüléséről és a gyakorlatban végzett tevékenységükről, illetve konkrét jogszabályi háttérrel hivatkozik a kurrens szabályozásra. A monográfia hat fejezete mellett ábrák, táblázatok és rövidítések jegyzékét, a mű végén pedig bibliográfiát és indexet találunk, melyek segítik a kötetben való eligazodást.

Az EU migrációs ügynökségeinek de jure és de facto működési hatáskörét és együttműködését bemutató könyv hasznos olvasmány lesz az Unió intézményeit és ügynökségeit kutatók, oktatók, jogászok, a nemzetközi kapcsolatok és a politikatudományok hallgatóinak, de a döntéshozók és a nem kormányzati szervezetek számára is számos új információval szolgál.

 

The Institutions of the European Union

Dermot Hodson et al. ed.: The Institutions of the European Union. Oxford, Oxford University Press, 2022. 474 p.
929.846 EU KK I

Dermot Hodson, a politikai gazdaságtan professzora a londoni Birkbeck Egyetem Politika Tanszékén, valamint vendégprofesszor a bruges-i College of Europe-on. Korábban közgazdászként dolgozott az Európai Bizottság Gazdasági- és Pénzügyi Főigazgatóságán. A kötet további szerzői között vezető szakértőket, akadémikusokat és gyakorló szakembereket is találunk.

A tanulmánykötet 2022-ben az Oxford University Press gondozásában a „The New European Union Series” sorozatban jelent meg. Átfogó tájékoztatást nyújt az uniós intézményekről, azok feladatairól, hatásköreiről és összetételéről. Az 5. kiadás újdonsága, hogy új fejezetekkel bővült a tanulmánykötet. Bemutatja, hogy a Brexit hogyan alakította át az EU legfőbb döntéshozó szerveit, elemzi az EU előtt álló legfontosabb kihívásokat, köztük a populizmus, a klímavészhelyzet és a Covid-19 járvány teremtette nehézségeket. A tanulmányok szerzői arra a következtetésre jutnak, hogy annak érdekében, hogy a problémák kezeléséhez sürgősen szükség van egy sokszínűbb és befogadóbb intézményrendszer létrehozására, illetve a mostani intézményrendszer átalakítására.

A tanulmánykötet tizenhét cikket tartalmaz, melyeket a szerkesztők négy nagyobb fejezet köré csoportosítottak. Az első fejezetben az uniós intézményeket működését ismerhetjük meg: az Európai Tanács mint legfőbb döntéshozó szerv, az Európai Unió Tanácsa mint társjogalkotó, koordinátor és végrehajtó, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Bírósága mind-mind helyett kap a kötetben.
A következő fejezet tanulmányai más uniós intézmények, például az Európai Számvevőszék vagy az Európai Ombudsman kapcsolatrendszereit mutatja be.
A harmadik egységben az unió szakpolitikáihoz, azaz a bel- és igazságügyi együttműködéshez, a gazdasági és monetáris unióhoz, a belső piachoz, a migrációhoz, a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó intézmények munkájáról és kapcsolatrendszeréről, illetve az ezekben az intézményekben történt változásokról és a kihívásokra adott válaszaikról olvashatunk.

A negyedik fejezetben a COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága), az Európai Unió Tanácsa munkáját segítő testületet, az Európai Parlamentben működő pártok munkáját, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága konzultációs tevékenységét ismerhetjük meg közelebbről. A tizenhetedik, egyben záró tanulmány az EU intézményi politikájának legfontosabb feladatairól szól, mely öt téma köré fűzi a teendőket.

A tanulmányok végén hasznos információkat, vitakérdéseket és ajánlott irodalmat találunk, amely a tanulás segítéséhez és az információszerzés bővítéséhez nyújt támogatást. Az összefoglalókat a fejezetek elején olvashatjuk. A közel ötven oldalas hivatkozási jegyzéket és a részletes tárgyszó index a könyv végén kapott helyet, utóbbi a kötet könnyebb használatában nyújt segítséget.

 

The European Union and Global Environmental Protection

Mar Campins Eritja: The European Union and Global Environmental Protection: Transforming Influence into Action. London, Routledge, 2021. 186 p.
929.805 EU KK XVIII

Mar Campins Eritja a nemzetközi és az uniós jog professzora a Barcelonai Egyetemen. Fő oktatási és kutatási területe a közösségi jog és az európai és nemzetközi környezetvédelmi jog. Fulbright ösztöndíjas volt az American University Washington College of Law-n, ma pedig számos egyetem vendégprofesszora, többek közt tanít Ottawában, Montrealban, Puerto Ricóban és Finnországban, emellett egy vízkutató intézet igazgatótanácsának tagja is.

A tanulmánykötet az Európai Bizottság által, az Erasmus+ program keretében finanszírozott kutatás (2017-2020) eredménye, mely 2021-ben, a „Routledge Studies in Environmental Policy” sorozatban jelent meg. A kilenc tanulmányt tartalmazó kötet a környezetvédelemmel, azon belül a nemzetközi és európai szintű klímapolitikával foglalkozik. Egy teljes fejezet szól az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós és nemzetközi kihívásairól. Az EU fokozni szeretné nemzetközi befolyását a klímavédelem területén, Kínával való szövetsége erősödött, miután az Egyesült Államok kilépett a Párizsi Megállapodásból. Mindemellett négy területről, a klímaváltozás, a biodiverzitás, a többoldalú kereskedelem és a szabályozatlan halászat témaköréből közöl esettanulmányokat a kötet. Nemzetközi szinten a környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést az Aarhusi Egyezmény biztosítja. Az EU igazodik a nemzetközi környezetvédelmi rendszerekhez, de a végrehajtás még nem megfelelő.

Egy fejezet a környezetvédelmi menekültekről szól, akik nagyon is jelen vannak a kontinensen, ám akikről szinte megfeledkezett a migrációs politika. Ők azok az emberek, akik a környezetváltozás hatása miatt hagyták el otthonaikat. Számos tanulmány szól a környezeti bűncselekmények szabályozásáról. Az Unió célja, hogy megerősítse pozícióját a nemzetközi környezetvédelmi rendszerben, és egyben a nemzetközi környezetvédelmi szabályozásnak is szeretne megfelelni, ennek érdekében két irányelv alkalmazását javasolta a tagállamoknak. A fenntartható fejlődés céljait, érvényesítését és a 2019-es európai zöld megállapodást mutatják be a következő fejezet tanulmányai.

A befejező rész „A környezeti igazságosság az uniós jogban és politikákban” címet viseli, melyben a környezeti igazságosság versus fenntartható fejlődés és az alapvető uniós értékek témaköreiben találunk a négy éves kutatás eredményéből származó hasznos gondolatokat.

Ez a tanulmánykötet nagy jelentőséggel bír a nemzetközi környezetvédelmi jog és politika iránt érdeklődő diákok, kutatók és uniós döntéshozók körében, mivel a legfrissebb információkat tartalmazza. A kötet használatához tárgyszó indexet találunk a könyv végén, rövidítések jegyzékét a könyv elején és bibliográfiát a tanulmányok végén, melyek segítik a kutatási munkát.

 

Extraterritoriality of EU Economic Law

Nuno Cunha Rodrigues: Extraterritoriality of EU Economic Law: The Application of EU Economic Law Outside the Territory of the EU. Cham, Springer, 385 p.
929.812 EU KK VII

Nuno Cunha Rodrigues a Lisszaboni Egyetem Jogi Karának docense és az egyetemen működő Európai Intézet alelnöke, emellett a CIDEEFF (Európai, Gazdasági, Pénzügyi és Adójogi Kutatóközpont) igazgatóhelyettese és a Portuguese Journal of Competition and Regulation című szakfolyóirat szerkesztője, tanácsadó testületének tagja. Számos könyvet és cikket írt a versenyjog, uniós jog, közbeszerzési és gazdasági szabályozás témában. Nuno Cunha Rodrigues több egyetemen tanított Portugáliában és külföldön egyaránt, valamint az Európai Bizottság által adományozott Jean Monnet-díj birtokosa.

A Springer gondozásában és Nuno Cunha Rodrigues szerkesztésében 2021-ben jelent meg a tanulmánykötet, a „European Union and its Neighbours in a Globalized World” című sorozat 4. részeként. Az európai és nemzetközi joggal és politikákkal foglalkozó sorozatban az Európai Unió globális aktor szerepét tölti be. A sorozat a határokon átnyúló tudományos együttműködések nyomán létrejött kutatási eredmények publikálását és terjesztését támogatja. A tanulmányok szerzői az uniós jog nemzetközileg elismert szakértői.

A kötet az EU gazdasági jogával foglalkozik, új megvilágításba helyezve az uniós jog alkalmazását az EU területén és azon kívül is, úgy, mint az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, vagy akár Brazíliában – ettől válik valóban érdekes és hiánypótló olvasmánnyá a kutatók számára. A nemrégiben jóváhagyott szabályok megnehezítették az uniós jog alkalmazását a globalizált világban. A szerkesztő a szerzők tanulmányait öt téma köré csoportosította, melyek a versenyjog, a fogyasztói jogok, a környezetvédelem, az adatvédelem, a külföldi befektetések és a belső piac. A tanulmányok számos jogesetet és az adott témához illeszkedő uniós joganyagot mutatnak be.

A fejezetek sokszínű tartalma teszi izgalmassá a könyvet. A tanulmányok az alábbi témákat járják körül: versenyjog, kartellek, különböző egyesülések ellenőrzése, állami támogatások és a nemzeti versenyhatóságok közötti együttműködés, az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok, külföldi befektetések, az EU kereskedelmi megállapodásai, Georgia, Moldova és Ukrajna nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályai, az EU környezetvédelmi szabályozása, valamint a határokon átnyúló adatszolgáltatások az EU és Brazília, illetve az EU és az USA viszonylatában.

 

Moral Power of the European Union in the South Caucasus

Syuzanna Vasilyan: Moral Power of the European Union in the South Caucasus. London, Palgrave MacMillan, 2020. 331.
929.888 EU KK VI

Dr. Syuzanna Vasilyan adjunktus a Brüsszeli Egyetem Jean Monnet Európai Tanulmányok Tanszéken, kutatási területe a nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi szervezetek és az Európai Unió külkapcsolatai.

Vasilyan monográfiája 2020-ban jelent meg a Palgrave Macmillan Kiadónál. A könyv az Európai Unió külkapcsolatai szakpolitikához tartozó szomszédságpolitika témával foglalkozik a dél-kaukázusi országok vonatkozásában. Örményországot, Azerbajdzsánt és Georgiát vette górcső alá, kutatása mintegy harminc évet ölel át az 1990-as évektől kezdődően napjainkig. Az elemzés felvázolja a kutatás legfontosabb eredményeit és megállapításait a demokrácia előmozdítása, konfliktusmegoldás, biztonság-, energia- és kereskedelempolitika témakörében. A szerző újragondolja az Európai Unió és tagállamai szerepét, elsősorban az USA-hoz, Oroszországhoz, Törökországhoz és Iránhoz, másodsorban a dél-kaukázusi régióhoz való viszonya tükrében. A kutató a politikatudomány, a politikai filozófia, a nemzetközi kapcsolatok, a külpolitika és az európai tanulmányok szakirodalmára támaszkodva egy új fogalmi keretet dolgozott ki az „erkölcsi hatalom” jelentésének és jelentődésének megértéséhez. Eredményei rávilágítanak az EU változó erkölcsi erejére elsősorban a szomszédságpolitika és a konfliktusrendezés terén, de a többi szakpolitika vonatkozásában is. Vasilyan interdiszciplináris módszertannal dolgozott kutatása során, tágabb perspektívából vizsgálva az EU kül- és biztonságpolitikai tevékenységét, külügyi és diplomáciai kapcsolatait.

 

Exceptions in EU Copyright Law

Tito Rendas: Exceptions in EU Copyright Law: In Search of a Balance between Flexibility and Legal Certainty. Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2021. 440 p.
927.029 EU KK XI

 

Dr. Syuzanna Vasilyan adjunktus a Brüsszeli Egyetem Jean Monnet Európai Tanulmányok Tanszéken, kutatási területe a nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi szervezetek és az Európai Unió külkapcsolatai.
A könyv, a szerző által 2020. szeptember 25-én, az Universidade Católica Portuguesa-n megvédett doktori értekezés összefoglalójának első részét tartalmazza, amely a Wolters Kluwer Kiadónál 2021-ben jelent meg az „Information Law Series” 45. köteteként. Öt fejezetben mutatja be a szerző az uniós szerzői jog jogfejlődését az 1988-ban létrejött Zöld Könyvtől kezdve (COM (88) 172 final) a 93-ban megfogalmazott Fehér Könyvön (COM (93) 700 final) keresztül a 2019-es irányelv (2019/790) megszületéséig. Az értekezés gerincét azonban az Európai Unió legfontosabb szerzői jogi jogszabálya, az ún. InfoSoc irányelv (az Európai Parlament és Tanács 2001/29. EK irányelve [2001. május 22.]) kivételekről szóló 5. cikkének elemzése adja. Az irányelvben megfogalmazott kizárólagos jogok létfontosságú ellensúlyát jelentik a szerzői jogi kivételek, amelyek „olyan fontosak, mint lyukak a sajtban” – idézte dolgozatában egy kollégáját Tito Rendas, a mű szerzője.

A szerzői jogok megfelelősége számos vita tárgya volt a tudományos és politikai körökben. A vitában résztvevők két táborra szakadtak, az egyik oldal az akadémikusokat, az információtechnológiai cégeket és a digitális jogokkal foglalkozó civil szervezeteket foglalja magába, akik bírálják az InfoSoc irányelvet, arra hivatkozva, hogy az nem elég rugalmas, és nem teljesíti a jogbiztonsági ígéreteket. Ők a szerzői jog reformját követelik. A másik oldal a kreatív iparágakban tevékenykedőkből, a kiadókból és néhány akadémikusból álló csoport, általában a status quo-t támogatják, azzal érvelve, hogy az nem csak jogbiztonságot nyújt, hanem a változásokhoz is alkalmazkodik. Abban viszont megegyeznek, hogy a kivételeknek egyensúlyt kell teremteniük a rugalmasság és a jogbiztonság között. Ami a rugalmasságot illeti, az InfoSoc irányelvnek egyrészt az elavulás megelőzésére kell törekednie, másrészt tiszteletben kell tartania a különböző tagállamok jogi hagyományait és sajátosságait. A jogbiztonság fogalmát egyrészt arra használják, hogy a szerzői jogi törvény képes legyen irányítani a felhasználók és a jogtulajdonosok magatartását a jogsértő és nem jogsértő felhasználások tekintetében, másodszor pedig hogy a nemzeti jogszabályok közelítése egymáshoz alapelv maradjon. Mindemellett a keretrendszer olyan alapvető szempontokat is vizsgál, mint a technológiai fejlődés előmozdításának szükségessége, a szerzői joggal védett művek jogosulatlan felhasználásán alapuló digitális technológiák jogi státusza, valamint az Egyesült Államok mintájára készült szabvány előnyei és hátrányai. A zárófejezetben a szerző reformjavaslatokat terjeszt elő, megfogalmazza azok előnyeit és válaszol az esetleges kifogásokra is.

Rendas a szakirodalmat igen alaposan körüljárta, és megvizsgálta az azokban megjelent javaslatokat, ezt mutatja a közel hatvan oldalas bibliográfia és azok a jegyzékek, melyeket a könyv végén találhatók – a jogesetek, az uniós jog és a nemzeti jogszabályok jegyzékei.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT

Vr tour