Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Európai Unió

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a 2019-ben beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal az Európai Unióval foglalkozó köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.EU enlargement

Mehlhausen, Thomas: European Union Enlargement: Material Interests, Community Norms and Anomie. Abingdon, Routledge, 2016. 270 p.

A Routledge kiadásában a „Routledge Advances in European Politics” sorozat tagjaként, Thomas Mehlhausen kutatásai nyomán megjelentetett monográfia az Európai Unió bővítésének okait vizsgálja. A szerző tudományos munkatárs a Potsdami Egyetem Politikaelméleti Tanszéken.

Az Európai Unió folyamatos bővülése megváltoztatta a saját önképét. Míg a keleti bővítést széles körben „Európa újraegyesítéseként” ünnepelték, addig a délkeleti országok, melyek a csatlakozásra várnak, alacsony gazdasági fejlettségűek, és nagyobb kihívást jelentenek.

A könyv azt vizsgálja, hogy miért bővül az Európai Unió. Új és eddig nem elemzett adatok alapján bevezeti az „anómia” fogalmát. Az anómia a modern társadalmakban tapasztalható jelenség, melyben a hagyományos normák és szabályok fellazulnak, és nem képződnek helyettük újak, így a közös értékek meggyengülnek. A kötetben adattáblákkal illusztrált elemzések találhatók az EU keleti bővülése folyamán végbement gazdasági változásokról. Ismerteti a modern társadalmakban fellelhető anómia fogalmát, valamint képet ad arról, hogyan hatott mindez az EU aktuális bővítéspolitikájára. A kötet két fő részre oszlik, az első rész az EU keleti és délkeleti irányú bővülését, valamint annak okait vizsgálja, míg a második rész az EU liberális identitásával, a maastrichti kritériumokkal és az Unió jövőképével foglalkozik.

A kötetet főképp oktatóknak és hallgatóknak ajánljuk, akik Európa-tanulmányokkal, az EU délkelet-európai bővítésével, a mediterrán térség gazdaságpolitikai folyamataival, illetve összehasonlító politikatudománnyal foglalkoznak.


EU e-Commerce

Arno R. Lodder – Andrew D. Murray: EU Regulation of e-Commerce: A Commentary. Cheltenham, Edward Elgar, 2018. 412 p.

Az Edward Elgar kiadó által 2012-ben indított „Elgar Commentaries” sorozat ötödik köteteként jelent meg 2018-ban az „EU regulation of e-commerce: A commentary” című tanulmánykötet. A sorozatban megjelent kötetek a szellemi alkotások jogával, a szerzői joggal és a versenyjoggal foglalkoztak. Az EU az elmúlt 20 évben rendkívül aktív szerepet vállalt az elektronikus kereskedelem szabályozásában.

A tanulmánykötet az elektronikus kereskedelem jogának fejlődését mutatja be a 2000-es évek elejétől.

A kötet szerkesztői az uniós jog elismert szakemberei: Arno R. Lodder az amszterdami Vrije Universiteit professzora, valamint Andrew D. Murray a London School of Economics tanára. A szerkesztők az e-kereskedelem és az ehhez szorosan kapcsolódó területek jogszabályváltozásaival foglalkozó tanulmányokat gyűjtötték össze. A tanulmányok az időrendiséget követve mutatják be a közösségi jog, azon belül is a másodlagos jog változásait. Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszköz megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. A széles értelemben vett jogforrások között megtaláljuk az Európai Unió Bíróságának elektronikus kereskedelmet érintő döntéseit is.

A kommentár magyarázatokkal, elemzésekkel segíti az olvasót eligazodni a módosítások és változások halmazában. Hiánypótló kötetről van szó, amely az elektronikus kereskedelem kulcsfontosságú jogi elemeit mutatja be. A tanulmánykötet 12 tanulmányt tartalmaz, és Arno R. Lodder Andrew D. Murray-vel közösen jegyzett tanulmányával kezdődik, majd Lodder professzor az e-kereskedelem egyes jogi vonatkozásait elemzi a 2000-ben született irányelv kapcsán. A továbbiakban az információs társadalom, valamint a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, a szellemi tulajdonjogok érvényesüléséről, a belső piaci szolgáltatásokról, az e-pénzkibocsátó intézmények tevékenységéről, a fogyasztók jogairól és a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelveket elemzik a szakemberek tanulmányaikban.

A kötetet jogtudósoknak, gyakorló jogászoknak és joghallgatóknak ajánljuk, akik értékelni fogják a terület jogfejlődésének tömör áttekintését és átgondolt elemzését.


European Union’s Foreign Policy

Ekengren, Magnus: Explaining the European Union’s Foreign Policy: A Practice of Translocal Action. Cambridge University Press, 2018. 244 p.

Magnus Ekengren, a stockholmi Nemzetvédelmi Egyetem professzora azzal a szándékkal írta meg könyvét, hogy a Koszovóban és Haitiban végzett kutatásaira támaszkodva közérthetővé tegye az EU külpolitikai intézkedéseit. A szerző volt diplomataként számos tanulmányt készített az EU külpolitikájával és idegenrendészeti intézkedéseivel kapcsolatban.

Az Európai Uniót, mint gazdasági közösséget hozták létre, de emellett a béke ösztönzése és fenntartása is fontos feladatai közé tartozik. Ma egyre inkább olyan területeken aktív, mint a diplomácia, a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás, valamint a polgári és katonai válságkezelés.

Ez a könyv új elméleti perspektívát kínál a téma elemzéséhez. Elmagyarázza, hogy az EU fellépését miként vezérli a gyakorlat, például a diplomáciai rutinok és a válságkezelési eljárások. Az esettanulmányok segítségével Ekengren megmutatja, hogy az EU képviselői hogyan hajtják végre ezeket a gyakorlatokat a világ minden táján, Koszovótól Haitiig. A Cambridge University Press által kiadott kötet felöleli az EU saját határain kívüli intézkedéseit és bemutatja azok fontosságát. A koszovói válság volt az első olyan nagy kiterjedésű nemzetközi esemény, mely tisztázta a NATO és az EU Balkánon betöltött szerepét. A szerző részletesen elemzi a koszovói válság kialakulásának körülményeit, okait, valamint vizsgálja, hogyan segítette az EU Koszovót a válsághelyzet felszámolásában. Koszovó ma már útban van az uniós csatlakozás felé, rendelkezik előcsatlakozási szerződéssel. A kötetben olvasható tanulmányok kitérnek a 2010-es Haiti földrengés következményeire, az abból eredő károk uniós segítséggel történő enyhítésére. Megtalálhatóak a könyvben továbbá a Haiti katasztrófa áldozataival a szerző által készített interjúk szövege is.

Ezt az úttörő elméleti könyvet tudósok, politikai döntéshozók és újságírók egyaránt alapvető fontosságúnak tartják az Európai Unió külpolitikájának megértéséhez. A kötetet elsősorban az EU külpolitikáját és válságmenedzsmentjét kutató szakembereknek ajánljuk, valamint mindazoknak, akik érdeklődnek az Európai Unió világpolitikában betöltött szerepe iránt.


Reshaping the European Union

Weber, Klaus – Ottmann, Henning: Reshaping the European Union. Baden-Baden, Nomos, 2018. 469 p.

A Nomos kiadásában Klaus Weber és Henning Ottmann tanulmányaiból összeállított kötet az Európai Unió integrációjának és dezintegrációjának aktuális kérdéseit elemzi. A közzétett tanulmányokban szó esik a 2016-os Brexit szavazás várható következményeiről, az EU bizonyos jogszabályainak reformját érintő kérdésekről, a pénzügyi unióról és az azt követő euróválságról, valamint a jövőbeli EU lehetséges intézményi modelljeibe is betekintést nyerhetünk.

A könyv egyik szerzője, Henning Ottmann a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem professor emeritusa, az uniós gazdaságpolitikai kutatások elismert szaktekintélye. A kötet megjelenését a másik szerző, Klaus Weber inspirálta, aki a Ludwig-Maximilians Egyetemen uniós jogi előadásokat hallgatva felismerte, hogy az Európai Unió aktuális jogában súlyos megoldandó problémák vannak. A két szerző elemzi az említett problémákat, valamint kifejti az euróválságot okozó tényezőket. A kötet részletesen bemutatja az Európai Unió szervezeti felépítését, a parlamentarizmust, a hatalmi ágak széttagozódását, valamint külön tanulmány foglalkozik a jövő Európai Uniójának jogi szabályozásával.

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek az Európai Unió gazdasági, politikai reformja és annak kihívásai iránt.


European Union Accession

Reviewing European Union Accession: Unexpected Results, Spillover Effects, and Externalities. Leiden, Brill Nijhoff, 2018. 347 p.

A Brill Nijhoff kiadásában a „Law in Eastern Europe” sorozatban megjelent tanulmánykötet az EU bővítéspolitikáját kutató szakemberek számára hasznos olvasmány. A sorozatban megjelent kötetetek igen színes témákat ölelnek fel, így például a politikatudomány, a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi kapcsolatok, a közösségi jog és a jogtörténet területeit. A 2018-ban kiadott tanulmánykötet a sorozat 67. kötete.

A 2017-es év kellemetlen volt az EU számára a Brexit miatt. Számos tagállamban növekedett a populista euroszkepticizmus. Bár nemrég ünnepeltük Bulgária és Románia EU csatlakozásának 10 éves évfordulóját, a kutatók jelenleg azt vizsgálják, milyen pozitív és negatív utóhatásai lehetnek az új tagállamok felvételének. Mit ért el az Unió? Mindennek vizsgálata geopolitikai, belügyi és külügyi megközelítésben olvasható a kötetben, magába foglalva az Európai Unió bővítéspolitikájának nem várt eredményeit, valamint a külgazdasági hatásokat is. A kötet 17 fejezetben foglalkozik az EU-t érintő, sokakat foglalkoztató témákkal, köztük az uniós jog, az euroszkepticizmus, az oktatási és kulturális értékek, a külpolitika és a nemzeti kezdeményezések, valamint az EU-Oroszország kapcsolatok kérdéskörével.

Ajánljuk e kötetet mindazoknak, akik az Európai Unióval kapcsolatos geopolitikai, gazdasági, jogi és külpolitikai ismereteiket szeretnék bővíteni.


EU Structural Antidiplomacy

Rasmussen, Steffen Bay: The Ideas and Practices of the European Union’s Structural Antidiplomacy: An Unstable Equilibrium. Leiden, Brill Nijhoff, 2018. 273 p.

A kötet szerzője Steffen Bay Rasmussen, a Deusto Egyetemen (Spanyolország) docens, a regionális tanulmányok, nemzetközi közjog, biztonság- és védelempolitika szakterületeinek elismert szakembere, tanára. Kutatásai főként a diplomáciára, a nemzetközi kapcsolatok elméletére, valamit az európai integrációs ismeretekre fókuszálnak.

A Brill Nijhoff kiadásában a „Diplomatic Studies” sorozatban megjelent monográfia az Európai Unió diplomáciáját tudományos aspektusból vizsgálók számára hasznos.

Rasmussen könyvében az EU diplomáciájának átfogó elemzését nyújtja, amely túlmutat az Európai Külügyi Szolgálat működésén. Megvitatja az EU, mint diplomáciai szereplő a ’sui generis’, egyedi jellegét. A könyv új elméleti megközelítést alkalmaz, amely megkülönbözteti a diplomácia társadalmi struktúráit a diplomácia gyakorlatától.

A kötet nyolc fejezetre tagolódik, melyekben szó esik az EU diplomácia-történetéről, fejlődéséről, ezen felül az olvasó részletes képet kap az EU nemzetközi szervezetekben betöltött szerepéről, két- és többoldalú diplomáciai kapcsolatairól, az EU diplomáciájának társadalmi struktúrájáról, intézményrendszeréről, területi felosztásáról és jogi szabályozásának alapjairól.

A szerző főként a modern európai diplomácia fejlődését vizsgálja az 1961-es bécsi egyezménytől napjainkig. Rasmussen arra a következtetésre jut, hogy az EU nemzetközi ügynöksége a diplomácia új formáját, az úgynevezett strukturális antidiplomáciát követi.

A kötetet ajánljuk az Európai Unió diplomáciája téma iránt érdeklődő szakembereknek, továbbá hasznos segítség nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak a tananyag kiegészítéséhez.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT