Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

125 éve engedélyezték Magyarországon először a nők egyetemi tanulmányait

„…ki ne érezné, hogy a női nemnek elvi szigorral való elzárása a tudományos kenyérkereseti pályák egy részétől egyike azoknak a nagy társadalmi igazságtalanságoknak és méltánytalanságoknak, melyek a polgáriasultságnak dicsőségét soha sem fogják képezni.”

Többek között e haladó gondolatokat fogalmazta meg Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a nők művelődési jogainak kiterjesztésére és az egyetemi tanulmányaik lehetővé tételére irányuló törekvések lelkes támogatójaként a vonatkozó külföldi gyakorlat tanulmányozására is kiterjedő előkészítő munkálatok után 1895 őszén elérkezettnek látta az időt e kérdés rendezésére.

125 évvel ezelőtt, 1895. november 18-án kelt Ferenc József azon „legfelsőbb elhatározása”, amelyben a kultuszminiszter előterjesztése nyomán az uralkodó engedélyt adott arra, hogy a nők előtt is megnyíljanak bizonyos hazai egyetemek kapui. Wlassics Gyula ugyanazon év december 19-én bocsátotta ki a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett 65.719. számú rendeletét, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára léphetése tárgyában. Wlassics eredetileg olyan rendelettervezetet készített, amelynek értelmében az egyetemek összes világi fakultása és a műegyetem is megnyílt volna a hölgyek előtt, de Ferenc József végül csak a nők bölcsészeti és orvosi karokra, valamint a gyógyszerészeti tanfolyamokra történő felvételével értett egyet.

A nők útja igen hosszú volt az egyetemig, hiszen az 1800-as évek elején még középiskolába se járhattak a hölgyek. Az 1840-es évektől erősödő nőmozgalmak köszönhetően – Teleki Blanka, Karacs Teréz és Veres Pálné tevékenységének nyomán – már a magyar lányok is járhattak középiskolába, szakképző intézménybe. A nők egyetemi tanulmányainak fontossága, a tudományos életben való részvétele már a reformkorban és az 1848-as forradalom idején felvetődött, majd az 1867. évi kiegyezés utáni évtizedekben – a női egyenjogúság megvalósítására irányuló törekvések szerves részeként – már határozottabb formában fogalmazódott meg a nők egyetemekre bocsátásának kívánalma. Az első magyar diplomás hölgy Hugonnai Vilma (1847-1922) volt, aki még nem magyarországi, hanem az egyik svájci egyetemen kapott 1879-ben orvosi diplomát, itthon azonban sokáig hiába próbálta honosíttatni azt, arra igen hosszú ideig várnia kellett. Az 1895-ös miniszteri rendelet meghozatala után a svájci diplomájának honosítása még újabb két évet vett igénybe.

Hugonnai Vilma
Hugonnai Vilma, az első diplomás magyar hölgy. 1897-ben, csak 18 évvel a Zürichi Orvosi Egyetem befejezését követően avatták doktorrá Magyarországon
(forrás: https://cultura.hu/psziche/hugonnai-vilma-az-elso-magyar-orvosno/)

A nők egyetemi tanulmányait engedélyező rendelkezésben Wlassics Gyula hangsúlyozza, „…hogy a nők általános műveltségének és ismeretkörének fokozatos gyarapodása mellett lassanként oly hivatáskörök is, a melyekre a tudományos készültség bizonyos foka megkívántatik, s a melyeket azelőtt a férfiak kizárólagos pályájául tartott a társadalmi felfogás, a nők számára megnyiltak. E nemzedék szemei előtt történt meg a női hivatáskörökre vonatkozó felfogás átalakulása, és a társadalom nézetét nyomon követte az állam appretiatiója is, mert saját intézeteinél is oly állásokra, melyeket azelőtt kizárólag férfiak töltöttek be, nőket nagy számmal alkalmazott, és mindenki tudja: teljes sikerrel… Afelett pedig, hogy a nők a tudományos pályák sikeres elvégzésére szükséges ismereteket elsajátítani képesek, ez idő szerint kétség nem lehet, mert a művelt nyugati államokban e téren szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy a felsőbb tudományos ismeretek női hallgatói a kellő eredményt felmutatják.”

A nők családi élet iránti kötelezettségét, feladatait sem befolyásolják hátrányosan az egyetemi tanulmányok, hiszen „A tudás, a műveltség csak fokozza a belátást, a tapintatot, a családi élet igényeinek okos mérlegelését, a gyermekek nevelésének színvonala pedig lényegesen emelkedik.”

Fizika előadás
Fizika-előadást hallgató fiatal nők a századfordulón
(forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_05_027)

A rendelet nyomán az első nőhallgató hazánkban 1896-ban lépte át az egyetem küszöbét, aki nem volt más, mint a magyar nőjogi mozgalom egyik vezéralakja, Glükclich Vilma. A hölgy 1896 februárjában kezdte meg tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karán, ahol fizikát és matematikát hallgatott. Ezzel ő volt az első Magyarországon, aki nőként egyetemi bölcsészdiplomát szerzett. Az 1896/97-es tanévben még csak három nőhallgató volt a budapesti egyetemen, majd a felvételt nyert hölgyek száma folyamatosan emelkedett. Az 1900/1901-es tanévben a bölcsészkarra 62, az orvostudományi karra pedig 25 hölgyet vettek fel. Az 1908/1909-es tanévben már 168 bölcsész, 63 orvos és 18 gyógyszerész nőhallgató járt egyetemre. A megnyitott karokon a nők száma ezután tovább emelkedett. Az 1916/1917-es tanévben a nők aránya a bölcsészkaron már megközelítette az 50%-ot (526 fő), az orvosi karon a hallgatók 28,1% (467 fő), a gyógyszerészeti képzésben pedig a hallgatók 51,7%-a (46 fő) volt hölgy.[1]

Glücklich Vilma
Glükclich Vilma (1872-1927). Az első nő, aki Magyarországon bölcsészdiplomát szerzett
(forrás: https://csemadok.sk/jeles-felvideki-szemelyisegek/glucklich-vilma/glucklich-vilma/)

Magyarországi egyetemen először 1900. november 3-án adtak ki orvosi diplomát hölgynek, Steinberger Sarolta szülész-nőgyógyász orvosnak, aki diplomája kézhezvétele után külföldön folytatott tanulmányokat, főleg a nőgyógyászati szakterületen. A Vasárnapi Újság 1900. évi 46. száma is hírt adott a „szenzációról”:

„Egy fiatal leány díszítette föl a nevét az elmúlt héten az orvostudori czímmel; ő az első magyar egyetemen végzett orvosnő, a kinek nyomdokain fog haladni most már a követők nagy sora.”

Steinberger Sarolta
Dr. Steinberger Sarolta (1875-1966), a budapesti egyetemen végzett első orvosnő
(forrás: OSZK Digitális Képarchívum, http://dka.oszk.hu/042700/042773/1900bb_Page_385_b.jpg)

A nők egyetemi tanulmányainak kérdéséről, e tanulmányok korlátozásáról vagy kiterjesztéséről élénk viták folytak, Wlassics távozása (1903) után a kormányzat inkább a korlátozás politikáját követte. A nők egyetemi tanulmányainak kiterjesztésére az 1910-es évek elejétől folyamatosan voltak újabb és újabb kezdeményezések, a világháború éveiben pedig tovább erősödtek a nők egyetemi egyenjogúsítása iránti törekvések. Az első világháború lényeges változásokat idézett elő a nők helyzetében, és ez megmutatkozott felsőfokú tanulmányaik alakulásában is. Az egyetemeken jelentős mértékben emelkedett a nőhallgatók száma, és — a férfi hallgatók nagy részének katonai szolgálata, a beiratkozott férfiak számának csökkenése következtében — még inkább az aránya. A hölgyeknek a műegyetemre és a jogi karokra, a jogakadémiákra történő felvétele azonban – a kitartó petíciók ellenére – még váratott magára. A nők „egyetemi emancipációjára” 1918-ban az őszirózsás forradalom idején került sor, amikor a nők egyetemi felvételére vonatkozó korlátozó intézkedéseket hatályon kívül helyezve lehetővé tették, hogy a „nők ugyanazok mellett a feltételek mellett, mint a férfiak az egyetemek világi karaira, a műegyetemre és a jogakadémiákra beiratkozhassanak (...) és miután tanulmányaikat az érvényben levő szabályok szerint befejezték és a képesítő vizsgálatokat letették, részükre a képesítő oklevél kiadassék”.[2] Ez az állapot ugyanakkor csak rövid ideig tartott, 1919 augusztusa után a nők egyetemi felvételét illetően ismét korlátozások, megszorítások következtek. Azok a diákhölgyek azonban, akik 1918-ban megkezdték tanulmányaikat, be is fejezhették azokat.

A Műegyetemre az első nőhallgatókat 1918-ban vették fel, összesen négyet. Az első női mérnök pedig 1920. március 8-án kapott oklevelet a Műegyetemen. Pécsi Eszter (született Pollák Eszter) 1915 és 1918 között a berlin-charlottenburgi Technische Hochschule hallgatója volt, majd 1919 februárjában hazatért, és a budapesti Műegyetemen fejezte be tanulmányait.

Pécsi Eszter
Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő
(forrás: https://www.bme.hu/pecsieszter100 )

Az első magyar ügyvédnő, dr. Ungár Margit 1928 júniusában tette le kitüntetéssel ügyvédi vizsgáját, és a szokásostól eltérően rózsaszínű selyemben, aranyszalaggal átkötve adták át neki diplomáját.

Végül valamennyi felsőoktatási intézmény kapuját a nők előtt az 1946. évi XXII. törvénycikk nyitotta meg, amely rögzítette: „A nők az egyetemek valamennyi karára, valamint a főiskolákra hallgatókul a megállapított létszám keretén belül minden korlátozás nélkül felvehetők.” A törvény ugyanakkor kimondta, hogy rendelkezései nem érintik a hittudományi karokra való felvételre vonatkozó eddig fennálló szabályokat.

A külföldi államok közül először azok nyitották meg az egyetemek kapuit a nők előtt, ahol a nők emancipációjáért, a női választójogért vívott küzdelmek is erősek voltak. Az Egyesült Államokban az első női college 1837-ben létesült, az európai államok közül pedig Svájc volt az első a nők politikai emancipációjában, egyszersmind a férfiakéval teljesen egyenlő tanulási szabadság megadásában. Ezután sorban megnyíltak az európai államokban a nők előtt az egyetemek kapui. Franciaországban már 1863-ban valamennyi fakultásra beiratkozhattak a nők (kivéve a teológiait). Az 1870-es és 1880-as években megadta a nőknek ezt a jogot több észak- és nyugat-európai ország is (pl. Svédország, Dánia, majd Hollandia, Belgium és Ausztria). A londoni egyetem küszöbét nők először 1879-ben lépték át, mint az egyetem polgárai. Oroszország ebben a tekintetben követte az európai mintákat: az 1860-as évek végén az egyetemek orvosi karát megnyitotta a nők számára. A nők tudományos pályájára lépésének legtovább Poroszország állt ellen, ahol végül csak 1906-ban járultak hozzá a nők egyetemi felvételéhez.[3]

Anatómia óra, Pennsylvania
Anatómia óra a Women's Medical College of Pennsylvania főiskolán. 1909 körül. Az 1850-ben alapított felsőoktatási intézmény második volt a világon, ahol kifejezetten hölgyeknek oktattak orvostudományt.
​​​​​​​(forrás: https://www.reddit.com/r/TheWayWeWere/comments/339zqp/female_medical_students_dissect_cadavers_during/)

Felhasznált irodalom

Bobula Ida: Az egyetemi nőkérdés Magyarországon. In: Napkelet, 1928. 8. sz. 581-595. p.

Borucs Kornélia: A nők oktatása. 1822-1900. In: História, 1995. 4. sz. 19. p.

Hegedűs István: A nők egyetemi tanulmányairól. Előadói jelentés In: Az Országos Közoktatási Tanács nyomtatványai. 1902. VIII. szám. 1-5. p.

Kornis Gyula: Nők az egyetemen. Budapest: Eggenberger, 1926. 48 p.

Ladányi Andor: Két évforduló. A nők felsőfokú tanulmányainak száz éve. In: Educatio, 1996. 3. sz. 375-389. p.

Mann Miklós: Nők az egyetemen. Wlassics Gyula minisztersége. In: História, 1995. 4. sz. 19- 21. p.

Nők az egyetemeken. In: Cultura. Kulturális magazin. Hozzáférés ideje 2020.11.11. https://cultura.hu/aktualis/nok-az-egyetemeken/

 

[1] Ladányi Andor: Két évforduló. A nők felsőfokú tanulmányainak száz éve. In: Educatio, 1996. 3. sz. 377. p.

[2] Ladányi Andor: Két évforduló. A nők felsőfokú tanulmányainak száz éve. In: Educatio, 1996. 3. sz. 378. p.

[3] Kornis Gyula: Nők az egyetemen. Budapest, 1925. 5. p.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT