Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az Országgyűlési Könyvtár jogi tartalmai a Hungaricanán

A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon szabadon elérhető az OrszággyűlésiKönyvtár páratlan jogi gyűjteményének számos olyan darabja, amelyek elsősorban a jogtörténeti kutatások tekintetében jelenthetnek nélkülözhetetlen forrást. A több mint 140 döntvénytár és döntvényeket is tartalmazó egyéb művek, kommentárok, magyarázatos kiadványok digitalizált gyűjteménye mellett elérhető közel 50 jelentős hazai jogi szakfolyóirat, valamint a rendeleti szintű jogforrások tanulmányozásának alapvető bázisát jelentő Magyarországi Rendeletek Tára, melynek kötetei 1867 és 1945 között láttak napvilágot.

A döntvényeket tartalmazó adatbázisrész az Országgyűlési Könyvtár állományában elérhető, alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent dokumentumokat tartalmazza. A döntvénytárak mellett helyet kaptak itt azok az egyes jogágakat, illetve szakterületeket érintő rendszeres művek, magyarázatos kiadványok is, amelyek az adott téma monografikus feldolgozása mellett a kapcsolódó joganyagot, így a bírósági határozatokat is közlik. Példaként említhetjük meg a Grill Kiadó egyik legjelentősebb sorozatát, a Magyar törvények Grill-féle kiadása címűt, melynek válogatott kötetei bekerültek az adatbázisba. Így megtaláljuk a gyűjteményben többek között az Angyal Pál által szerkesztett Bűnvádi perrendtartás 1941-es kiadását vagy a Márkus Dezső összeállításában több kiadást is megért Magyar magánjog mai érvényben című művet.

Magánjog

A gyűjteményben elérhető a kiegyezés után Döntvénytár címmel megjelent első rendszerező döntvénygyűjtemény, amely 1869. június 1-jétől 1906-ig válogatva közli a Királyi Kúria, a királyi ítélőtáblák, 1884-től a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság, majd 1896-tól a Közigazgatási Bíróság elvi jelentőségű határozatait.A döntvénytárnak mintegy 100 kötete jelent meg. Fontos kiadvány még ebből az időszakból a MárkusDezső által szerkesztett és 25 kötetben megjelentetett Felsőbíróságaink elvi határozatai című gyűjtemény, amelynek 1891 és 1916 között láttak napvilágot a kötetei.

Döntvénytár

A digitális döntvénygyűjteménybe a maguk teljességében csak az 1949 előtt megjelent kiadványok kerültek be, ezután a teljességre törekvés már nem valósulhatott meg, mivel csak azok a művek, illetve sorozatok képezik részét az összeállításnak, amelyek a kiadókkal kötött együttműködési megállapodás alapján bekerülhettek a tudástárba. Így érdemes keresni a digitális gyűjteményben többek között a Közgazdasági és a Jogi Könyvkiadó által az 1960-es évek elejétől kezdődően megjelentetett nagy döntvénysorozatokat, például a kilenc kötetes Büntetőjogi döntvénytárat, amely 1953 és 1988 között hozott határozatokat tartalmaz vagy a Polgári és gazdasági elvi határozatok című, 1980-ban megjelent összeállítást. Emellett a HVG-ORAC Kiadó gondozásában megjelent tematikus döntvénytárak közül is elérhető néhány kötet.

Számos hazai történeti jogi szakfolyóirat az első évfolyamtól kezdve teljes szöveggel elérhető a portálon. A digitális gyűjtemény szintén az Országgyűlési Könyvtár állományára épül, és olyan jelentős hazai kiadványokat tartalmaz, mint például az 1920 és 1944 között megjelent Magyar Jogi Szemle vagy a Kereskedelmi Jog 1904 és 1938 közötti lapszámai, de böngészhetjük a Magyar Jogászegyleti Értekezések és egyéb Tanulmányok című sorozat valamennyi kötetét is.Az 1907-ben indult Erdélyrészi Jogi Közlöny számait 1915-ig olvashatjuk a portálon. A lap fontos, hiánypótló szerepet töltött be Erdély jogéletében, hiszen az erdélyi részeken jogi szaklap addig egyáltalán nem jelent meg.

A Magyarországi Rendeletek Tára adatbázis, amely az 1867 és 1945 között megjelentetett azonos című kiadvány nyomtatott köteteinek digitalizált változatát tartalmazza. A Magyarországi Rendeletek Tára a királyi és kormányszintű rendeletek hivatalos gyűjteménye volt.1867 és 1945 között évente egy-egy, esetleg – az adott évben közzétett joganyag mennyiségére tekintettel – két-három befejezett kötetet alkotott. A kiadvány nem kihirdetési helye volt a rendeleteknek, az egyes kötetek utólag kerültek egybeszerkesztésre.A Rendeletek Tára „a miniszteri rendeleteknek a leggazdagabb általános gyűjteménye, mindig csak gyűjteménye volt az állandóbb hatályú és általánosabb érvényű rendeleteknek; – ezek kihirdetésének a szerve azonban nem volt soha.”A rendeletek kihirdetési orgánuma az országos hivatalos lap, azaz a Budapesti Közlöny volt. A Rendeletek Tára válogatva tartalmazza az adott időszakban kiadott királyi (kormányzói) rendeleteket, a miniszterelnöki rendeleteket, a kormány- (összminisztériumi, összminiszteri) rendeleteket, a miniszteri rendeleteket, és egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket (például átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény, királyi meghívólevél).

Rendeletek tára

A Rendeletek Tárában csak a fontosabb és általánosabb érvényű jogszabályokat közölték, mivel nem volt törvényben szabályozva, hogy mely rendeleteket kellett felvenni a gyűjteménybe. Amennyiben teljes körűen szeretnénk tájékozódni az adott időszak rendeleti jogalkotásában, úgy az országos hivatalos lapok és a minisztériumok hivatalos lapjainak áttekintése is nélkülözhetetlen lehet.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT