Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Joó Tibor történetfilozófus halálának 75. évfordulójára

Joó Tibor 1901. augusztus 21-én Kolozsváron született. Tanulmányait a szegedi egyetemen végezte a nagyenyedi filozófus, Bartók György tanítványaként. 1929-1933 között az egyetem könyvtárosa volt, 1933-tól az Országos Széchényi Könyvtárban szakdíjnok, később a könyvtár segédőre, majd alkönyvtárnoka lett. 1939-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen történetfilozófiai magántanáraként dolgozott, és írta történetfilozófiai, eszmetörténeti műveit. Rendszeresen publikált a kor legjelentősebb kiadványaiban, a Magyar Szemlében, a Nyugatban, a Protestáns Szemlében és a Válaszban. 1934-ben majd 1940-ben is Baumgarten-díjjal jutalmazták munkásságát, amelyet a díj alapítása óta a „komoly törekvésű, akár a szépirodalmat, akár a tudományt művelő magyar írók” érdemelhettek ki, többek között Füst Milán, Tamási Áron, Szabó Lőrinc, Benedek Marcell és még számtalan nagy szelleme a kornak. 1943-ban, megjelenésének utolsó évében, szerkesztője lett Az Ország Útja című állam- és nemzetpolitikai folyóiratnak.

Joó Tibor

Publikációiban szembehelyezkedett a XX. század egyik nagy szellemi sodrával, a német fasizmussal, de a marxisták és soviniszták sem fogadták el nézeteit. Joó mindennél fontosabbnak tartotta a magyar nemzeteszmét és történetfilozófiát, hiszen oly korban alkotott, amikor nélkülözhetetlen forrássá vált a gondolkodó ember számára a magyar történelem és az ebből fakadó összefüggések, törvényszerűségek megtalálása.

„A népi közösség a nemzet gyökere. A „nemzet” szó „nemzeni”-ből származik, tehát az „együtt születettek” természetes rokonságát domborítja ki. Haza és anyanyelv – a nemzeti érzésnek ezek az elemei – ismét rámutatnak a nemzet keletkezésére, a család fogalmának tágulására. A nemzet azonban több, mint a nép; a nemzet tudatossá fejlődött és államban megszilárdult nép, kultúrképződmény, nem természeti adottság, és a történelem folyamán alakul ki. A nemzet tudatos népszemélyiség, azonos történelemben kialakult kulturális és politikai közösség.”

Joó Tibor szerzőként egykori tanára, Böhm Károly eszmerendszerének kifejtésével mutatkozott be, majd Adyn keresztül az európai szellemtörténetet végigpásztázva, visszakanyarodott a magyar történelemhez, hogy újra és újra abból merítsen felismeréseket művei megírásához.

1945. március 1-én, 44 évesen halt meg, egy Budapest ostroma alatt kapott repeszdarab okozta halálát.

Joó Tibor gyászjelentés
Gyászjelentés Joó Tibor haláláról

Válogatás műveiből:

Ady arca a történetphilosophia megvilágításában. Szeged, 1928.- EPA2076_Napkelet_1928_06_447-467

Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. Szeged, Studium, 1929. (SZE Egyetemi Kiadványok – letölthető)

A történetfilozófia feladata és Ernst Troeltsch elmélete. Szeged, Acta..., 1931. (SZE Egyetemi Kiadványok- letölthető)

Kerkapoly Károly történetfilozófiája. Adat a magyar hegelianizmus történetéhez. 1932.

Bevezetés a szellemtörténetbe. Bp., Franklin, 1935.

A magyar nemzeti szellem. 1938.

A magyar nemzeteszme. Bp., 1939. (Reprint: Szeged, Universum Reprint, 1990.)

Mátyás és birodalma. Bp., Athenaeum, 1940.

Magyar nyelvű filozófiai kéziratok a Széchényi Könyvtárban. Bp., OSZK, 1940.

Magyar nacionalizmus. Bp., Athenaeum, 1941.

Vallomások a magyarságról. A magyar önismeret breviáriuma. Bp., Hungária, 1943.

Tanulmányainak forrása: Válasz, Protestáns Szemle, Magyar Szemle

Nyugat

Róla szóló irodalom:

Hubay Ilona: Joó Tibor (1901-1945). Magyar Könyvszemle 1945. 123-124. p.

Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. Bp., Göncöl, 1993. 105-107. p.

Törőcsik Miklós: Joó Tibor. Gyökerek és elhatárolások. In: Jelen-Lét 1992.

Filep Tamás Gusztáv: A szellemtörténet és a magyar nemzeteszme. Bp. Századvég Kiadó, 2019.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT