Actual information Duplicate 0

Dear Visitors,
On 20 June 2024, delivery from the off-site storage facility will be cancelled for technical reasons.
Requests received after 12:00 on 17 June will only be delivered on 25 June.
Thank you for your understanding.

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Martyn C. Rady: Customary Law in Hungary

Az Oxford University Press gondozásában 2015-ben megjelent mű elsőként ad áttekintést idegen nyelven a magyarországi szokásjog kialakulásáról, történetéről. A kötet a 13. század elejétől egészen a 20. századig követi nyomon a szokásjog fejlődését és elemzi annak hatását, változásait. A könyv részletesen foglalkozik a Werbőczy István által 1514-ben összeállított Tripartitummal, melyben az ítélőmester a korabeli szokásjogot rendszerezte, gyűjtötte egybe, meghatározva egyúttal a szokásjog eredetét, mibenlétét is. Webőczy a szokást három forrásból eredezteti: „… ámbár ez országnak majd minden joga eredetileg a pápai és római császári törvények kútfőiből származott, mindazáltal ennek a mi hazai szokásunknak, a mellyel mostanában a törvénykezésben közönségesen élünk, háromféle alapja van: 1. § Először, a közönséges rendeletek és végzemények. 2. § Másodszor, a fejedelmi kiváltságlevelek.3. § Harmadszor pedig: az ország rendes bíráinak ítéletei.”

Az elkészült munkát az 1514. évi országgyűlés elfogadta és a király is megerősítette, de a királyi jóváhagyást tartalmazó okmányra nem került pecsét és nem hirdették ki, így nem is emelkedett törvényerőre. Werbőczy a saját költségén nyomtatta ki a művet Bécsben 1517-ben, majd jogszabálygyűjtemények hiányában alkalmazni kezdték azt a bíróságokon és a későbbiekben, mint szokásjog érvényesült. Erdélyben a Tripartitumot több fejedelem is megerősítette a beiktatási eskütétel során. A Tripartitum a magyar jog megismerésének egyik legfontosabb forrása, hatása egészen a 19. század végéig érvényesült.

A Tripartitum mellet, illetve azzal összefüggésben a szerző vizsgálja a középkori bírósági rendszer, a törvénykezés és az eljárásjogok történetét, a Tripartitum utáni időszak kodifikációs folyamatait is. A szerző hangsúlyozza, hogy még a 19. század második felében megszilárdult parlamentarizmus idején is erős szokásjogi elemek kapcsolódtak a magyar joghoz, amelyet tovább erősített a szokásjognak a nemzeti hagyományokkal történő társítása.

Jelen kötet a jogtörténészek és a Közép-Európa történelmét kutató történészek érdeklődésére egyaránt számot tarthat.

A mű szerzője, Martyn C. Rady a University College London (UCL) School of Slavonic and East European Studies közép-európai történelem professzora. A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora és főszerkesztője az Országgyűlési Könyvtár állományában is meglévő, 1938-tól megjelenő Slavonic and East European Review című folyóiratnak. Rady előző könyve 2000-ben jelent meg Nobility, Land and Service in Medieval Hungary címmel, ezt megelőzően pedig 1985-ben publikálta a Medieval Buda. A study of municipial government and jurisdiction in the kingdom of Hungary című kötetet. Ez utóbbi mű megtalálható a könyvtár állományában is (OGYK: 523.095). A szerző ezen kívül számos magyar és cseh középkori krónikát is lefordított angol nyelvre, így többek között társfordítója volt a The laws of the medieval kingdom of Hungary című négy kötetes összeállításnak (OGYK: KK III/506 Nagy olvasóterem), valamint közreműködött Anonymus Gesta Hungarorum című írásának angol nyelvre történő lefordításában is (OGYK: 809.658)

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/520


Customary Law in Hungary

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT