Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Trianon 100 – Vágyak és remények: Magyarország belépése a Népszövetségbe

Magyarország belépése az 1919-ben alapított Népszövetségbe már a trianoni békediktátum életbe lépése előtt cél volt. A magyar kormány már 1920. februárjában levelet intézett a békekonferencia elnökéhez. A Népszövetség részéről azonban nem lehetett szó erről addig, amíg a békeszerződést nem írták alá, illetve a ratifikációról szóló okiratot el nem juttatták Párizsba.

A magyar szándék komolyságát mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy már 1920. áprilisában Apponyi Albert elnöklete alatt megalakult a Magyar Külügyi Társaság, melynek keretein belül felállították az ún. Népszövetségi Osztályt, amelynek feladata a belépés előkészítése volt.

A következő hivatalos felvételi kérelmet Bánffy Miklós a Bethlen-kormány külügyminisztere nyújtotta be. Bánffy azt hangoztatta, hogy Magyarország immár minden feltételnek megfelel.

Bánffy Miklós mint külügyminiszter
Bánffy Miklós Magyarország külügyminisztere – 1921. április–1922. december
( www.mek.oszk.hu)

1921 augusztusában azonban váratlan események keresztezték a kormány terveit, amelyek leginkább a békeszerződés következményei voltak. Az Osztrák Köztársasággal fennálló határvita jelentősen kiéleződött erre az időszakra. Olyannyira, hogy fegyveres

konfliktusra is sor került, miután 1921 augusztusában az osztrák csendőrség be akart vonulni a békeszerződésben az Osztrák Köztársaságnak ítélt nyugat-magyarországi területekre, a népfelkelők pedig fegyverrel verték vissza őket. Emiatt a magyar kormány Genfben magyarázkodásra kényszerült, így kínos diplomáciai helyzetbe került, hiszen úgy tűnt, nem tartja be a békeszerződésben aláírt feltételeket. Az osztrák kormány többszöri panasztétel után a Népszövetség beavatkozását kérte. Ez magával hozta a Kisantant (Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia) koncentrált diplomáciai támadását is Magyarország ellen, így kérdésessé vált, hogy 1921-ben a Népszövetség második közgyűlésén Magyarország felvételt nyerhet-e a Népszövetségbe a határkonfliktus miatt. A nyugat-magyarországi helyzet a soproni népszavazással és az 1922. áprilisi genovai konferenciával – ahol először találkoztak a győztes és legyőzött államok a háború óta – megoldódni látszott.Ismét napirendre kerülhetett a magyar csatlakozás. Magának a Népszövetségnek is érdekében állt a bővítés, s így Bánffy Miklós gróf, külügyminiszter, aki a harmadik közgyűlésen az országot képviselte bizakodó lehetett, mert a Kisantant ellenállásán kívül más akadály már nem állt a csatlakozás útjában. Bánffy Miklós így nyilatkozott a belépési szándékról:

„Magyarország kormánya a felvételi kérelmét az ország óriási többségére támaszkodva, azon őszinte szándékkal nyújtotta be, hogy a népszövetségi Egyességokmány s a békeszerződés rendelkezéseit megtartsa, s összes nemzetközi kötelezettségeinek eleget tegyen.”[1]

A külügyminiszter nyilatkozatát követően 1922. szeptember 15-én Magyarországot 44 szavazattal, vagyis egyhangú szavazással felvették a Népszövetség tagjai közé. Ez azt is jelentette, hogy végül a Kisantant-tag Csehszlovákia is igennel szavazott az ülés idején folytatott támadásai ellenére.

szegedi Trianon-ellenes tüntetés
Tüntetés a békediktátum ellen Szegeden – 1920.
(forrás: Fortepan)

De miért is volt annyira fontos, hogy Magyarország a Népszövetség tagja legyen?

A számos lehetséges magyarázat közül talán az a legvalószínűbb, hogy ez egyfajta „rehabilitációt” jelentett hazánk számára. Az ország, amelyet felelősnek tartottak az első világháború kirobbanásáért, és amelyet „háborús bűnösként” bélyegeztek meg a nemzetközi politikában, a tagság által ismét szalonképes európai állammá válhatott. Emellett tekintetbe kellett venni azt a tényt is, hogy a diplomácia világában döntő fontosságú volt a szervezetben való jelenlét. A magyar külpolitika irányítói felismerték, hogy a távolmaradással attól fosztaná meg magát az ország, hogy visszatérjen az elismert államok közösségébe, és jelen legyen az őt érintő döntések megszületésénél. Természetesen mérlegelni kellett, hogy egyensúlyban vannak-e a népszövetségi tagságból fakadó kötelezettségek az általa kínált előnyökkel. Az Egyezségokmány 8. és 10. cikkelye, amely a leszerelésről valamint a Szövetség által nyújtott katonai védelemről szól, mindenképpen előnyös volt az országnak, ám hosszabb távon megnehezítette a revízió érvényre jutását, hiszen az bizonyos államok területi integritása ellen irányult volna. De volt még egy cikkely, ami reményt adhatott a békeszerződést esetleges felülvizsgálatára.

A 19. cikk így szólt: „A Közgyűlés időnként felhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmazhatatlanná vált szerződéseknek és olyan nemzetközi állapotoknak újabb megvizsgálására, amelyeknek fennmaradása a világbékét veszélyeztethetné.”[2]

A cikkben foglalt lehetőségek kiaknázása azonban nehézséget okozott, mert a revíziót minden érintett egyetértésével kellett volna megvalósítani, ez pedig a nagyhatalmak és a kisebb szövetségesek számára is önnön tévedésük beismerését, komoly presztízsveszteséget és a hatalmi pozíciók meggyengülését jelentette volna. Nem beszélve arról, hogy az 1. cikkely a nemzetközi szerződések betartására kötelezi a tagokat, a 10. cikkely pedig garantálja a tagállamok területi épségét. Ennek ellenére a magyar fél nagy reményeket fűzött ehhez a cikkelyhez, a békeszerződés módosítását, az optimistábbak akár visszavonását is remélték.

A csatlakozásról szóló törvényjavaslat nemzetgyűlési vitájában, 1922 januárjában a belépést pártoló szónokok valamennyien a békerevíziós törekvéseket hangsúlyozták, de legalábbis egy fórumnak tekintették a szervezetet, amely elősegítheti az ez irányú törekvéseket. Apponyi Albert így összegezte a támogató véleményeket:

Magyarország számára a Nemzetek Szövetségébe való belépés „nem jelenti a megnyugvást azokban az állapotokban, amelyeket a trianoni szerződés reá nézve létesített, hanem jelenti azt, hogy elsősorban és mindenekelőtt a rajtunk elkövetett igazságtalanságoknak békés úton való kiegyenlítésére és javítására törekszünk […] de el fog jönni az idő – talán gyorsabban, mint hisszük, amikor a revíziónak kérdését a Nemzetek Szövetsége útján fogjuk megpendíteni, napirendre hozni.”[3]

A csatlakozást a Nemzetgyűlés végül 1922. február 1-jén szavazta meg, és 1923: XII. törvénycikk néven került be a Törvénytárba. A népszövetségi tagság közel sem volt ellentmondásoktól mentes, csakúgy, mint magának a szervezetnek a működése. A magyar remények mind a revízió, mind pedig a kisebbségvédelem szempontjából beváltatlanok maradtak.

Bethlen útja Genfbe
Bethlen István Genfbe tart
(Tolnai Világlapja. 1923. szeptember 19. p.1.)

Az 1924-ben felvett népszövetségi kölcsön ügyét is nagy viták kísérték. A területi revízió kérdésében a Bethlen-kormány sokáig ódzkodott attól, hogy azt megfelelő politikai előkészítés nélkül, idő előtt a világszervezet elé terjessze. A magyar határok megváltoztatása végül semmilyen formában nem került fel a Nemzetek Szövetsége testületeinek napirendjére, jóllehet a magyar küldöttek többször utalásokat tettek rá beszédeikben. A kisebbségi kérdésekben sem sikerült számottevő javulást elérni. Apponyi Albert három alkalommal nyújtott be kérelmet a petíciós eljárásra, mint a Népszövetség fődelegátusa, eredménytelenül. A szervezet keretei egyre merevebbé váltak, így az a magyar külpolitikai érdekek érvényesülésének nem lett többé alkalmas terepe.

Felhasznált irodalom:

Apponyi Albert: Élmények és emlékek. Budapest: Athenaeum, 1933.

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája. 1. Az első évek 1919-1924. Attraktor, 2021.

Nagy Elek: Magyarország és a Népszövetség. Politikai tanulmány. Budapest: Franklin Társulat, 1925.

Zeidler Miklós: A Nemzetek Szövetsége és a magyar külpolitika. In: A magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 2006. p. 151-179.

 

[1] A Horthy-korszak külpolitikája I. p.127.

[2] A Nemzetek Szövetségének Alapokmánya. 19.cikk. In: Nagy Elek: Magyarország és a Népszövetség. p.112.

[3] Nemzetgyűlési Napló. 1922. IX. kötet p. 230.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT