Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Unikális kéziratok a Magyar Parlamenti Gyűjteményben – Deák Antal országgyűlési levelei

Közel 130 éve megtalálható könyvtárunk állományában egy különleges, kéziratos dokumentum, Deák Antal levelezése. Mit tudunk ezekről a levelekről, illetve miért is fontos Deák Antal személye?

Deák Antal Deák Ferenc bátyja, 1817 és 1821 között Zala vármegye kapornaki járásának főszolgabírója, majd 1821 és 1831 között a vármegye alispánja volt. Zala vármegye követeként vett részt az 1825–27-es, az 1830-as, illetve az 1832–36-os pozsonyi diétán, ahonnan heti rendszerességgel írt bizalmas jellegű leveleket sógorának, az ügyvédként, később ügyészként, majd Zala vármegye táblabírájaként tevékenykedő Tarányi-Oszterhueber Józsefnek. Az ő egyik leszármazottja, Tarányi-Oszterhueber Ferenc a család iratainak egy részét elajándékozta, illetve eladta, Molnár András történész szerint feltehetőleg tőle kaphatta vagy vásárolhatta meg 1892-ben a Képviselőházi Könyvtár Deák Antal országgyűlési leveleit.


Arnold Enslin litográfiája a felravatalozott Deák Antalról (Magyar Nemzeti Levéltár)

Ekkoriban vált szervezetté és rendszeressé a képviselőház könyvtárában az országgyűlések történetével kapcsolatos dokumentumok gyűjtése. A magyar Képviselőház tagjai 1893. január 21-i ülésükön tárgyalták a Könyvtári bizottságnak beszerzésekre vonatkozó előterjesztését. Az ott felszólaló Ugron Gábor a következő javaslatot tette: „a régi magyar törvényhozások forrásmunkáit eredetiben vagy másolatban a képviselőház részére beszerezni méltóztassék (ti. a könyvtári bizottság)”. Az indítványt közfelkiáltással elfogadták.

Erre reagálva készült el a könyvtári bizottság előterjesztése a „régibb országgyűlésekre vonatkozó iratoknak összegyűjtése és kiadása iránt”, melyet a képviselőház 1893. december 15-én tűzött napirendre. A Képviselőház ezt követően megszületett határozata kimondta, hogy az 1861 előtti „országgyűléseknek vitái és a vonatkozó iratok rendszeresen egybegyűjtessenek; amennyiben eredetiben meg nem szerezhetők, lemásoltassanak”. E határozat tette rendszeressé a parlament könyvtárában a magyar országgyűlés dokumentumainak kéziratos és nyomtatott művekre egyaránt kiterjedő gyűjtését.

A Deák Antal országgyűlési levelei elnevezésű iratcsomó az 1825–1827. évi országgyűlésről 48, 1830-ból 16, az 1832–1836-os országgyűlés éveiből pedig 18 darab eredeti levelet tartalmaz. Ide soroltak be két, 1828-ban Kehidán és Pesten, illetve négy, 1839-1842 között Kehidán íródott levelet, továbbá a csomó végére három keltezetlen kéziratmellékletet. Könyvtárunk a huszadik század első felében megkezdte a levelek feldolgozását és kiadásra való előkészítését is, ám az utóbbira sajnos végül nem került sor.

Az Országgyűlési Könyvtárban – bár korukból és jellegükből fakadóan muzeális dokumentumként – napjainkban is rendelkezésre állnak Deák Antal levelei. Tartalmukat tekintve a levelek az országgyűlés tárgyalásainak történéseiről, menetéről számolnak be heti rendszerességgel, főképp az egyes országgyűlési tárgyak vitáiban előkerült érvekre fókuszálva. A vitákat főszabályként a szembenálló felek álláspontját összegezve mutatja be, az egyes vitapartnerek személyével és felszólalásával ritkán foglalkozik. Az ismert történész, Marczali Henrik a következőképp jellemezte az általa is kutatott dokumentumokat:

Már a régi képviselőház könyvtárában, hová hosszú éveken át szabad volt bejáratom, találtam Deák Ferenc testvérbátyjának, Antalnak leveleit (…) E levelek elsősorban politikaiak és országgyűlési tudósítások, de sok bennök a személyes vonatkozás, és nem hiányzanak az általános szempontok sem, melyek bevilágítást engednek az író egész lényébe. A diéta pontos, lelkiismeretes leírása mellett a családi, gazdasági ügyek is érvényre jutnak, sőt még külföldi eseményekről is találunk tudósításokat.”[1]

Deák Antal levelei

Deák Antal levelei - címvignetta

Deák Antal levelei részlet

Részlet a kéziratból

A dokumentumok bibliográfiai adatait megtalálják katalógusunkban.

Felhasznált irodalom:

Molnár András: Deák Antal jellemzései az országgyűlések résztvevőiről, 1825–1833, in: Levéltári Közlemények, nyolcvankilencedik évfolyam (2020), p. 366-390.

Molnár András: Egy országgyűlési követ koronázási élményei Pozsonyban. Deák Antal levelei 1825-ből és 1830-ból, in: Turul, kilencvenegyedik kötet, 3. füzet (2018), p. 99-106.

Villám Judit: Múlt és jelen országgyűléseinek dokumentumai – az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye, in: Aetas, 30. évfolyam/1. szám (2016), p. 187-194.

Marczali Henrik: A magyar politikai élet egy táblabíró leveleiben. in: Budapesti Hírlap, 1929. december 25.

 

[1] Marczali Henrik: A magyar politikai élet egy táblabíró leveleiben. in: Budapesti Hírlap, 1929. december 25. p. 58.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT