Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

50 éve hunyt el dr. Panka Károly, a Képviselőházi Könyvtár könyvtárnoka, könyvtárigazgatója

Panka Károly 1882. július 30-án született Pécskán (Arad vármegye). Sárospatakon a Református főiskola, teológiai akadémia és gimnáziumba járt középiskolába, egyetemi tanulmányait 1901 őszétől Kolozsváron végezte, az államtudományi doktorátust is ott szerezte meg 1910-ben. 1903. szeptember 1-jén lépett a képviselőház szolgálatába, mindvégig itt dolgozott, összesen 37 évet, ezen belül a Képviselőházi Könyvtárban 34 évig munkálkodott.

1906. március 1-jén lett a Képviselőházi Könyvtár segédkönyvtárnoka. Ebben az időszakban Fülöp Áron volt a könyvtár vezetője, mellette szereztek jó elméleti és gyakorlati felkészültséget a következő évtizedek könyvtárigazgatói: Nagy Miklós és Panka Károly is. 1910-től a háború kitöréséig ő is részt vett a könyvtár újrarendezési munkálataiban. A háború alatt frontszolgálatot teljesített, tartalékos főhadnagyként szerelt le, majd visszatért a félig gazdátlan, többször gazdát cserélő, nagy változások viharában hányódó egykori Képviselőházi Könyvtárba. A tanácsköztársaság bukása után nevezték ki könyvtárnoknak, 1921 végén főkönyvtárnoknak, 1928 júliusában címzetes könyvtárigazgatónak.

Panka Károly

Panka Károly (1882-1970)

1910-től a háború kitöréséig ő is részt vett a könyvtár újrarendezési munkálataiban, a katalógus-, a szak- és a raktárrendszer együttes fejlesztésében, amelyben német és francia nyelvtudása igen hasznosnak bizonyult. A húszas évek katalógus- és raktárrendezési munkálataiban Nagy Miklós igazgató egyik fő segítőtársa volt. 1926-tól 1928-ig alapos munkát végzett az Országgyűlési Könyvtár katalógusa első kötetének (Közjog és közigazgatási jog) összeállításában. A harmincas években a kötelespéldányok válogatásával, állományba vételével kapcsolatos feladatokat és a kötészeti munkálatokat irányította. Nagy Miklós könyvtárigazgató a képviselőház elnökéhez 1937. november 26-án írt felterjesztésében így jellemezte az 55 éves Panka Károlyt: "mindenkor szorgalmas, kötelességtudó, lelkiismeretes munkásnak bizonyult". 1940. május 1-jétől nevezték ki a könyvtár vezetőjévé.

Szakkatalógus

A Képviselőház könyvtárának katalógusa (1929)

Panka Károly nagyon sokat publikált, tudományos kutatásainak, publikációinak tekintélyes része a könyvtári, bibliográfiai területhez kapcsolódik. Első könyvészeti munkája az aktuális történelmi eseményhez kapcsolódóan, 1912-ben látott napvilágot, a Boszniára és Hercegovinára vonatkozó, 1601 és 1912 között megjelent magyar és külföldi művekről. Egy évvel később adta ki A választójogi irodalom könyvészete című bibliográfiai összeállítást, amely jól bizonyítja jogászi felkészültségének és könyvtárosi alaposságának összekapcsolódását. A szaksajtó is kedvezően értékelte a megjelent bibliográfiai összeállítást: a Könyvtári Szemle 1913. június 5-i száma például így írt róla: "Jól használható jegyzék, mely a legújabb irodalmat sem hanyagolja el s különösen a magyar nyelvű művek és folyóiratcikkek tekintetében a gyakorlati használat szempontjából teljesnek mondható".

Az első világháború idején jelent meg A képviselőház könyvtárának története a Magyar Könyvszemle 1917-es kötetében, ebben összefoglalta a könyvtár első 50 évének történetét. A harmincas években a folyóiratok több ismertetését közölték az Országgyűlési Könyvtár működéséről, 1939-ben pedig Deák Ferenc könyvtára címmel "a haza bölcse" könyveiről írt érdekes, művelődéstörténetileg is fontos adalékokat tartalmazó cikket. 1940-ben A külföldi államok között fennálló könyv-csereviszony és annak történeti előzménye című írásában leírta a könyvek, hivatalos és parlamenti kiadványok nemzetközi cseréjének történetét, de ezeken kívül számtalan jogi, történelmi, politikai cikke és tanulmánya is napvilágot látott. A fontosabbak: Összeférhetetlenség és parlamenti eskü (1938); Kossuth Lajos véleménye a külpolitikáról (1939); Széchenyi kortársa: Bezerédj István (1941); Ferenc Ferdinánd és gróf Zichy János (1944).

Összeférhetetlenség és parlamenti eskü

Panka Károly: Összeférhetetlenség és parlamenti eskü. Magyar Törvényhozók Lapja. 1937. 1-2 sz. p.8.

1941-ben ment nyugdíjba. A könyvtári bizottság 1940. decemberi ülésén gróf Apponyi György indítványára a képviselőházi "könyvtárigazgatónak a könyvtár szolgálatában hosszú időn át kifejtett munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetét" fejezte ki (Könyvtári bizottsági jegyzőkönyv 1940. december 12.).

Sokirányú érdeklődése és tevékenysége jól megfért a könyvtári feladatokkal. A könyvtártörténeti, bibliográfiai, történelmi témák mellett, a városi közigazgatási vagy a vadászati joggal is foglalkozott, hosszan töltötte be a Magyar Vadászok Országos Szövetségének alelnöki tisztségét is. Budapesti évtizedei alatt is szoros kötelékek fűzték Sárospatakhoz, ő szerkesztette a Pataki Diákvilág Anekdotakincse két kötetét és ő volt szervezője és első elnöke a Pataki Diákok Országos Szövetsége budapesti egyesületének. Nyugdíjasként Sárospatakra tért vissza, itt élt a háború után nehéz körülmények között. Az Anekdotakincs harmadik kötetének publikálása sem valósulhatott meg. Halála évében a szegedi József Attila Tudományegyetemtől gyémántoklevelet kapott. 88 éves korában, 1970. június 21-én halt meg Sárospatakon.

Felhasznált irodalom:

Jónás Károly-Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története. Budapest, 1995.

Dr. Újszászy Kálmán: Történelmi séták a sárospataki református temetőben. 1. rész In: Pataki füzetek. Hungaricana Portál

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT