Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Augusztusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatunk be néhányat. Az alábbiakban olvashatja augusztusi gyűjtésünket. Ha szeretne bővebben tájékozódni az egyes kötetek adatairól és elérhetőségéről, csak kattintson a borítóképre.


Az európai családjog gyakorlata

Wopera Zsuzsa: Az európai családjog gyakorlata: Az Európai Unió Bíróságának családjogi tárgyú uniós rendeletekkel kapcsolatos joggyakorlata. Budapest: Wolters Kluwer, 2017. 182 p.

Az Európai Unió komoly erőfeszítéseket tesz a nemzetközi párok és a nemzetközi családban felnövő gyermekek életét megkönnyítő uniós jogi szabályozás kiszélesítése érdekében. Különösen a gyermekek szempontjait szem előtt tartva igyekszik az Unió hatékonnyá és gördülékenyebbé tenni a határon átnyúló jogviták elintézését az érintettek számára. Wopera Zsuzsa monográfiája az európai családjog sarokkövének tekinthető rendelet joggyakorlatát dolgozza fel azért, hogy a gyakorló jogászok, a jogalkalmazók, a bírók, az ügyvédek és a gyámügyi szakemberek munkáját segítse a rendelet cikkeinek helyes értelmezésében. A kézikönyv nem törekedett teljességre, illetve arra, hogy a rendelet valamennyi cikkét elemző joggyakorlatot bemutassa, de a norma alkalmazását befolyásoló ügyeket részletesen elemzi, és a Brüsszel IIa rendelettel (2016. évi módosítás), illetve a Róma III rendelettel kapcsolatos valamennyi eddigi ítéletét, végzését részletesen taglalja. A kötet végén találjuk a feldolgozott bírósági ítéleteket, végzéseket, indítványokat és véleményeket, melyek nagy segítséget nyújtanak a tájékozódásban.


Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság

Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság: tanulmányok. Budapest: Dialóg Campus, 2017. 217 p.

A Dialóg Campus Kiadó gondozásában és Tálas Péter szerkesztésében megjelent tanulmánykötetben olvasható 13 írás szerzői azt vizsgálják, hogy a 2015-ben, Európában kialakult migrációs és menekültválság miként érintette Magyarországot, s milyen politikai, intézményi, szakpolitikai, illetve jogi válaszok születtek hazánkban a helyzet kezelésére. A kötetben önálló tanulmányok tárgyalják a krízis okait és biztonságpolitikai vetületeit, továbbá a magyar reakciók különböző – menedékjogi, büntetőjogi, rendészeti, határőrizeti és határrendészeti, továbbá katonai – aspektusait. Ugyancsak önálló tanulmányok mutatják be a nem kormányzati szervezetek tevékenységét, valamint azt, hogy miként hatott a válság a mediterrán térség két, migrációnak leginkább kitett országára: Olaszországra és Spanyolországra. A migráció kérdése összetett, így annak vizsgálata is komplex megközelítést igényel. Jelen kiadvány mintegy összefoglalja az eredményeket olyan szerzők közreműködésével, akik a témakört régóta és különböző aspektusokból kutatják. Az elmélet oly sokszor segített már gyakorlati megoldásokat találni, nem kizárt, hogy az e kötetben megjelenő gondolatok segíthetnek a kiút, a megoldás megtalálásában.


Hány éves az Alaptörvény?

Kukorelli István: Hány éves az Alaptörvény? A régi-új kérdése az Alaptörvényben. Budapest: Gondolat, 2017. 286 p.

A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent tematikus tanulmánykötet Kukorelli István alkotmányjogász, korábbi alkotmánybíró tollából 2014 és 2017 között született írásokból, konferenciákon elhangzott előadásokból válogat. A tanulmányok egy része megjelent belső kiadványokban, szakfolyóiratokban, viszont szerepelnek a kötetben olyan írások is, amelyeket ez ideig nem publikáltak. A könyvben szereplő első, a „Hány éves az Alaptörvény?” című tanulmány, amely egyben a kötet címadó tanulmánya, több lehetséges választ fogalmaz meg a feltett kérdésre. A könyv két fejezetből áll: az első fejezetben az elvi kérdéseket kutató, alkotmányjogi írások kaptak helyet, a másodikban pedig a történeti vonatkozású, és személyesebb hangvételű publikációk, visszaemlékezések szerepelnek. A könyv alkotmánytörténetileg lényegében a 20. század közepétől 2016-ig kíséri nyomon a magyar állam és alkotmány történetét. Központi témája az 1989-90-es alkotmányos rendszerváltozás. Sikeres volt-e alkotmányjogi értelemben a rendszerváltozás, vagy itt kell keresni az ősbűn forrását? Annus mirabilisként, vagy annus miserabilisként vonul be a történelembe ez a két év, ami alatt több történt, mint a megelőző negyven évben összesen. Miután a szerző résztvevője volt az alkotmányos rendszerváltozás folyamatainak, néhány személyesebb hangú visszaemlékezés, interjú is található a kötetben (Népfrontátvonulás, Emlékeim a taxisblokádról, Szárszó).


Kína XX. századi története

Jordán Gyula: Kína XX. századi története: Válogatott tanulmányok. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2016. 453 p.

Dr. Jordán Gyula (1940-2012) a magyarországi Kína-kutatás kiemelkedő alakja, az ELTE oktatója, 1990 és 1993 között a Politikaelméleti Tanszék vezetője volt. A Magyar-Kínai Baráti Társaság alelnökeként is tevékenykedett és könyvtárunkban is éveken át kutatott. A kínai reformidőszak kezdete óta (1979) vizsgálta azokat a folyamatokat, amelyek a gazdaságban, a társadalomban és a politikában hatalmas változásokat eredményeztek. Természetesen az összefüggések megértéséhez Kína történetének korábbi időszakát is ismerni kell. A kötetben megjelent írások időrendben, a XIX. és XX. század fordulójától kezdve tekintik át a legfontosabb történéseket, a kínai szocializmus (sok vonatkozásban a marxi értelmezéstől eltérő) jellegzetességeit. Olvashatunk Tajvanról, a nagy kínai éhínségről, a „kulturális forradalomról”, de olyan érdekességről is, mint a föderalista államberendezkedési elképzelés az 1910-1920-as évek Kínájában. Az elemzésekből nemcsak Kína múltját ismerhetjük meg, hanem az egyes témakörök tanulmányozása hozzásegíthet bennünket a jelen eseményeinek és Kína világpolitikában játszott szerepének jobb megértéséhez is. A kötet végén található névmutató és a kínai nevek átírási táblázata is segíti az olvasókat.


Közszolgáltatások megszervezése és politikái

Közszolgáltatások megszervezése és politikái: merre tartanak? Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2016. 932, [2] p.

A Dialog Campus Kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötetben szereplő írások a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos problémákat vizsgálják. A közműszolgáltatások árai, a kórházak, az oktatási rendszer nyújtotta teljesítmény színvonala, hatékonysága központi kérdések a mai társadalomban. A sokféle közfeladat mindennapi ellátás-szervezési rendszerei összefüggenek egymással. A megoldások útjai a szemünk előtt változnak, érintve a hozzáférés lehetőségét és a minőség alakulását. A kötet a téma problémáit tárgyalja a főbb szaktevékenységek kormányzati feladatellátása körében – mégpedig alulnézetből, azaz a nagy ágazatok szerepéből kiindulva, a megszokottól eltérő szemléletben és rendszerezés mellett. A vizsgálódás a hálózatos infrastruktúra, a közüzemi szolgáltatások, az közoktatás, az egészségügyi ellátás és a kapcsolódó biztosítási rendszer, a szociális ellátás, a terület- és településrendezés és - fejlesztés, valamint a hatósági igazgatás, mint szolgáltatás és a közrendészet különböző fajtáira terjed ki. A könyv vaskossága mellett könnyedségre törekszik: példákkal illusztrál, városeseteket mutat, magyarázó ábrákat közöl, jellemző adatokat tár elő. A szerzők által használt kategóriák könnyen kereshetőek, eredeti fogalomtár és számos más szerkesztési megoldás segíti az ismerkedést, akár „szemezgető” stílusban is, a sajátos nézőpontból tárgyalt témákkal. A munkát az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportja végezte, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szakmai bázisán. Ajánlható az olvasmány az egyes szakterületek iránt érdeklődőknek, felsőfokú tanulmányaikat végzőknek, a kormányzati szakpolitikákat nyomon követő, gondolkodó polgároknak.


Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján

Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján. Kultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára. Ungvár, Budapest: Intermix Kiadó, 2017. 343 p.

Kárpátalja, e „négymegyényi” régió szellemi öröksége mindig az egységes magyar irodalom és kultúra része volt és maradt mindmáig. A kárpátaljai magyar közösség tudatosan őrzi szellemi-kulturális hagyományát, azt sem a trianoni szerződés, sem a későbbi kommunista diktatúra nem tudta eltörölni. A politika által mesterségesen kialakított, soknemzetiségű régióban élő közel kétszázezer fős magyarság kényszerhelyzetbe került, ezért elkötelezett értelmisége a nemzeti identitást erősítő szellemi barikádokat épített ki a múltban és épít ma is. Intézményeket, műhelyeket, szervezeteket hozott létre, és újabbak születnek ma is. A szerző, Dupka György (író, költő, helytörténész, szerkesztő, kultúrpolitikus, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója) ezúttal arra vállalkozott, hogy átnyújtsa a kárpátaljai irodalmi élet és írásbeliség életrajzát. A kultúrpolitikai irányítás változásai állandó alkalmazkodást követelve alakították azt a szellemi közeget, amely meghatározta (meghatározza) a kulturális identitás megőrzésének lehetőségeit. A múlt hagyományainak leltárba vétele, az egyes alkotók munkásságának bemutatása, az irodalmi szerveződések teljesítményének értékelése, a viták elemzése jól tükrözik az itt élő magyar közösség megmaradása érdekében végzett munkát. A könyv végén egy jól használható függeléket találunk, egy irodalmi kronológiát, amely tartalmazza az 1918-tól 2016-ig terjedő időszak legfontosabb eseményeit. A kötet a közreadó Intermix Kiadó tevékenységét is bemutatja a közel 250 eddigi kiadványát felsoroló katalógussal, jól illusztrálva azt a nemzetpolitikai törekvést, ami az ottani magyar közösség továbbélését célozza.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT