Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

100 éve történt – A trianoni békeszerződés utáni első parlamenti választás és a Bethlen-korszak hajnala

Száz évvel ezelőtt, 1922. május 28-ával kezdődően rendezték meg a Horthy-korszak és a bethleni konszolidációs időszak első nemzetgyűlési választását, amelyet a világháborús vereség utáni 1920-as voksolással ellentétben már Magyarország trianoni határai között tartottak meg.

1920 és 1939 között a szavazás a napjainkban megszokott rendszerrel szemben több napig is eltartott, a választási folyamat 1922-ben például június 1-jén zárult le. Ennek elsősorban szervezési-logisztikai okai voltak. Azokban a választókerületekben, ahol egyik képviselőjelölt sem szerezte meg a szavazatok több mint felét, második fordulót – akkori kifejezéssel „pótválasztást” – tartottak. 1922-ben erre július 5-én és 11-én került sor, a kerületek egynegyedét érintően. A korszakban a két választási forduló között eltelt időt szintén a közigazgatás pillanatnyi teherbírása határozta meg, nem volt törvényben lefektetett fix időszak a két forduló közötti kampányra.

Előzmények

A Horthy Miklós 1920 márciusi kormányzóvá választásával megszilárduló új hatalmi struktúra, valamint a Bethlen István gróf 1921 áprilisi miniszterelnökké válásával stabilizálódó politikai élet fenntartása és továbbfejlesztése megkívánta az új rendszer választói legitimációjának megteremtését, illetve a törvényhozásnak a rendszer céljaival egyetértő képviselőkkel való megtöltését. Ennek érdekében Horthy parlamenti választást írt ki 1922 februárjában, ám még mielőtt a szavazásra sor került volna, Bethlen kormányfőként két, az új magyar politikai rendszer jellegét alapvetően meghatározó lépést tett meg: létrehozta a széles társadalmi alapokon nyugvó, az ország stabil és kiszámítható irányítását biztosító majdani kormánypártot, illetve azt a választójogi rendszert, amelyben az ezt a pártot támogató szavazórétegek jutottak domináns szerephez – kiegészítve a korabeli Európában már anakronisztikusnak számító nyílt szavazás vidéki újjáélesztésével.

1920 után az ekkoriban agrárországnak számító Magyarország legtámogatottabb politikai ereje a mezőgazdaságból élők szavazatira támaszkodó Országos Kisgazdapárt volt. A szavazást minden korábbinál szélesebb kör számára, a lakosság mintegy 40 százalékának lehetővé tevő 1920-as választáson a képviselőjelöltekre leadott voksok 47%-át kapták kisgazda politikusok.

A magasabb státuszú és nagyobb településeken élő rétegek támogatására számító Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) 38%-ot szerzett. (A munkásosztály érdekképviseleteként működő Magyarországi Szociáldemokrata Párt ekkor még nem vehetett részt a választásokon.) A KNEP 1919 októberében jött létre a Friedrich István miniszterelnök által vezetett, az elit és a felső-középosztály képviseletét kitűző Keresztény Nemzeti Párt és a kormányfői székben őt követő Huszár Károly által irányított, az alsó-középosztály érdekeit hangsúlyozó Keresztényszociális Párt egyesülésével.

Az 1920-as választást követően a Kisgazdapárt és a KNEP a képviselői helyek 92%-át maga mögött tudó egységkormányt alakított a súlyos válságokon keresztülmenő ország irányítására. A kormányfő a KNEP hagyományos elitből érkező politikusa, az addigi külügyminiszter Teleki Pál gróf lett, a Kisgazdapártot vezető Nagyatádi Szabó István pedig a földművelésügyi tárcát kapta meg.

Gróf Bethlen István IV. Károly 1921 márciusi első visszatérési kísérletekor tanúsított reálpolitikusi magatartása, majd az addig befolyásos legitimista konzervatív politikusok partvonalra szorítása tette lehetővé, hogy a vele jó személyes kapcsolatot ápoló Horthy őt kérje fel miniszterelnöknek és ezzel megkezdődött a Bethlen tízéves kormányzati időszaka. A kormányzó ezekben az években távol tartotta magát a napi politikai ügyektől, így ez az évtized joggal nevezhető Bethlen-korszaknak.

Miután a KNEP korábbi legitimista szárnya különböző ellenzéki pártok létrehozásába kezdett, szükségessé vált a kormányfő mögött álló párt megerősítése. A legkézenfekvőbb megoldás a két koalíciós párt egyesítése volt egyetlen nagy kormányzó párttá, amely a vidéki agrárgazdálkodóktól a városi polgárságig egyesíti az önálló, saját dinasztiával rendelkező Magyarország támogatóit, ezáltal a konszolidáció nehéz éveiben szilárd bázisa lehet a bethleni politikának. 1922. február 2-án Bethlen és a KNEP hozzá közel álló politikusai beléptek a korszakban a legkiépítettebb legális pártszervezettel rendelkező Kisgazdapártba. Ezzel létrejött a Keresztény Földműves-, Kisgazda- és Polgári Párt, amelyet a korabeli politikai sajtó és a mai történettudomány széles társadalmi bázisa, illetve a Magyarországon a dualizmus Szabadelvű Pártja óta nem tapasztalt pártfegyelme miatt csak Egységes Pártnak nevez. A párt elnöke a kisgazda Nagyatádi maradt, de miniszterelnökként a valódi vezetője Bethlen volt.

Az új kormánypárton belül a legjelentősebb törésvonalat az a kérdés jelentette, hogy Magyarország milyen ütemben csatlakozzon a korszak európai demokratizálódásához, a választójog kiszélesítéséhez. A korábbi kisgazdák többsége Nagyatádi vezetésével általános választójogot és titkos szavazást szeretett volna. Bethlen azonban a konzervatív arisztokrácia világából jött, amely bizalmatlan volt a tömegdemokráciával szemben, mivel úgy látta, csak a hagyományos vezető rétegben, illetve a polgárosodó csoportokban van meg az a felelősségérzet és felhalmozott tudás, amely az ország fejlődését előmozdító döntésekhez szükséges. A kormányfő nézeteit az alacsonyan iskolázott, illetve tulajdonnal nem rendelkező társadalmi rétegek választójogával kapcsolatban tovább tolták a szigorítás felé az 1918-20-as időszak forradalmai és küzdelmei: arra jutott, hogy a stabil politikai vezetés megteremtése érdekében még az 1920-as voksoláshoz képest is szűkíteni szükséges a választójogot. Ennek az iránynak azonban a Nemzetgyűlésben nem volt többsége, így Bethlen – miután egy Horthy által összehívott alkotmányjogi értekezlet kimondta az ehhez való jogát – 1922 márciusában miniszterelnöki rendeletben fektette le az új magyar választójogi és választási rendszer alapjait.

Annak köszönhetően, hogy a szavazást a férfiak esetében a 26. életév betöltéséhez és 4 osztály elvégzéséhez, a nők esetében pedig a 30. életévhez és 6 osztályhoz kötötték, a lakosság 40 százalékáról 30 százalékra csökkent a választójogosultak száma. (1920-ban még nem volt műveltségi cenzus és a nők már 28 évesen szavazhattak.) A választókerületek 80%-ában visszaállították a dualizmus 1865 és 1910 közötti választásain lényegesen kisebb választói kör, illetve magasabb írástudatlanság mellett alkalmazott nyílt, szóbeli szavazás intézményét. A szavazás titkossága csak Budapesten és a tíz törvényhatósági (megyei) jogú városban maradt meg. (Emellett a fővárosban az ország többi részéve ellentétben nem képviselőjelöltekre, hanem pártlistákra – akkori kifejezéssel lajstromokra – szavazhattak a választók.)

Az 1922-es választási eredmények

Az e szabályok mellett megtartott 1922-es választás eredményeként az Egységes Párt a parlamenti mandátumok 57%-ához jutott hozzá. A választókerületi és listás szavazatok összesen 38%-át szerezték meg. (A Budapesten kívüli voksok 49%-át.) A többi, elsősorban legitimista, illetve általános választójog-párti kisgazda párt csupán egyszámjegyű eredményeket tudott elérni. Az 1921 decemberi Bethlen-Peyer paktumnak köszönhetően a politikai életben való részvételre első ízben lehetőségét kapó szociáldemokraták a megállapodásban megszabott felső határt elérve a képviselői helyek 10%-át kapták meg.

Nemzetgyűlési választások, 1922
Nemzetgyűlési választások, 1922

Bethlen István megalakíthatta második kormányát, amely 1917 óta az első egypárti kabinet volt. Az Egységes Párt – két névváltoztatáson is keresztülmenve – ezután 22 éven át adta Magyarország miniszterelnökét. Kormányzásának hazánk német megszállása vetett véget.

Az 1922-es választás, illetve az Egységes Párt létrehozása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk Sipos József történész A bethleni kétharmad: A Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése és az 1922-es választások című könyvét, amely megtalálható könyvtárunkban.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT