Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Áprilisi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatunk be néhányat. Az alábbiakban olvashatja áprilisi gyűjtésünket. Ha szeretne bővebben tájékozódni az egyes kötetek adatairól és elérhetőségéről, csak kattintson a borítóképre.


The Enforcement of EU Law and Values

Jakab András – Dimitry Konchenov: The Enforcement of EU Law and Values. Oxford, Oxford University Press, 2017. 540 p.

Az Oxfordi Egyetemi Kiadó tavaly megjelent könyve átfogó és széles áttekintést nyújt az Európai Unió jogalkalmazása és a folyamat során érintett értékek kapcsolatáról. A könyv magába foglal számos jogesetet, az uniós jog alkalmazásában felmerülő jogi problémát, illetve összehasonlító szempontok alapján képet ad a nemzeti jog alkalmazási sajátosságairól az egyes országokra vonatkozóan. A szerzők fontosnak tartották olyan releváns jogalkalmazásból eredő helyzetek, problémák hosszas és mélyreható tanulmányozását, amelyek a hágai Nemzetközi Bíróságon, az ENSZ Biztonsági Tanácsán, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságán felmerültek. A négy nagyobb fejezet alapján betekintést kapunk az elméleti alapvetésektől, a jogértelmezési módszertanon át egészen az összehasonlító esettanulmányok vizsgálatáig. A mű segítséget nyújt az uniós joggal foglalkozó hallgatóknak, a kutatóknak pedig jogértelmezési szempontokat vázol fel.


Máthé Gábor

Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: studia sollemnia scientiarum politico-cameralium. Budapest, Dialóg Campus, 2017. 454 p.

A Dialóg Campus Kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötetben negyvenkét kolléga, barát és tanítvány köszönti Dr. Máthé Gábor prof. emeritus jogtörténészt, az állam- és jogtudományok habilitált doktorát oktatói munkásságának 50. jubileuma alkalmából. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi, valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának jogtörténettel foglalkozó oktatási egységeiben közigazgatás-történetet és jogtörténetet oktatott és oktat ma is, jogászok és közigazgatási szakemberek generációinak mutat utat. Állam- és jogtörténeti előadásait, valamint legendás humorát a mai napig idézik tanítványai. „Munkái nem csak a kortársak számára jelentettek táptalajt a tudományos párbeszédhez, de több fiatal történészt is elindítottak a tudományos gondolkodás felé, akik továbbvitték gondolatainak fonalát, s ma már a jogtörténész szakma utánpótlását jelentik.” Nevéhez kötődik az egyetemi szintű közigazgatás-tudományi szakemberképzés tantervi kidolgozása és bevezetése, több szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, publikációinak száma meghaladja a háromszázat. A kötet szerkesztői, Kis Norbert és Peres Zsuzsanna a szerkesztői köszöntőben hangsúlyozzák, hogy „A kötet és valamennyi benne szereplő tanulmány az ünnepelt iránt érzett szeretet és tisztelet megnyilvánulása, főhajtás egy tartalmas tudományos életpálya előtt…”


Honfoglalás

Hétköznapok a honfoglalás korában. Budapest, Helikon, MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2017. 198, [1] p.

A 2012 februárjában, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szárnyai alatt létrejött Magyar Őstörténeti témacsoport nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy interdiszciplináris összefogással közelítsenek egy a hazánkban a mai napig vérre menő vitákat generáló és megosztó témakörhöz, a magyar őstörténethez. A Bölcsésztudományi Kutatóközpont belső munkatársaiból és az ország számos egyetemi és múzeumi kutatóhelyéről felkért külső szakértőkből álló témacsoport ez idáig a magyarság kárpát-medencei honfoglalását megelőző őseihez köthető sztyeppei lelőhelyekkel, a székely írás kérdéskörével, a bizánci–magyar kapcsolatok régészeti hagyatékával, valamint a legfrissebb embertani, államelméleti kutatások értelmezési lehetőségeivel foglalkozott. A témacsoport munkásságának leglátványosabb hozadéka a Magyar őstörténet sorozat, melynek immár az 5. kötete is elérhetővé vált. A tematikus kötetek eddig érintették a honfoglalók viseletét, fegyvereit, a megtelepedés körülményeit és a megtelepedető népesség összetételét. Jelen kötet a honfoglalók mindennapjait, anyagi kultúráját szeretné közelebb hozni az olvasók számára, mindezt a legfrissebb kutatási eredményekre alapozva. E kiadvány nem titkolt célja, többek között egy a közelmúltban Borsodon feltárt honfoglalás kori település bemutatásán keresztül, hogy a témával kapcsolatos tévhiteket, anakronisztikus megközelítéseket oszlasson el, új perspektívát mutatva az érdeklődőknek. Teszik ezt a kötet szerzői úgy, hogy különböző tudományterületek (ebben a kötetben elsősorban a régészet, a történettudomány és a néprajz) kutatási eredményeit próbálják meg közös nevezőre hozni. Rengeteg illusztrációt (térkép, rekonstrukciós rajz, fotó stb.) és történelmi forrást tartalmaz a könyv, melyek segítségével szinte olvasmányos könnyedséggel vehetjük végig a kötetben tárgyalt témaköröket, úgy, mint a nomadizmust és a hozzá szervesen kötődő állattartást, kiemelten a lovak témakörével, de a növénytermesztés és a vadászat is külön fejezetet kapott. A kötet foglalkozik még a korszakra jellemző településfejlődéssel, valamint a régészeti anyagból kimutatható mesterségek bemutatásával. Ha mindez nem lett volna elég, a kötet forgatása közben még arra az immár generációkat foglalkoztató kérdésre is választ kaphatunk végre, hogy tulajdonképpen „mit is adtak nekünk a rómaiak”!? És ebben rejlik a kötet és az egész sorozat igazi erőssége, jelesül hogy egy nagyon komoly szakmaisággal megírt tudományos munkát sikerült az egyszerű érdeklődők számára is élvezhető köntösbe bújtatni.


Festetics

Cséby Géza: A keszthelyi Helikon: gróf Festetics György szerepe a magyar művelődéstörténetben. Zalaegerszeg, Pannon Írók Társasága, 2017. 434 p.

Cséby Géza magyar író, költő, műfordító, irodalomtörténész, művelődéskutató legújabb művében gróf Festetics György (1755-1819) életét, munkásságát, a magyar művelődés- és irodalomtörténetben betöltött szerepét mutatja be. Gróf Festetics György a híres Festetics-család sarja volt. A Theresianumban folytatott tanulmányokat, majd rövid hivatalnoki és hosszabb katonai karriert követően visszavonult Keszthelyre, a családi birtokra, ahol sokrétű modernizációs, illetve mecénási, kultúraszervezői munkát végzett. Birtokának működését ésszerűsítve jelentős jövedelemhez jutott, ezt kihasználva református gimnáziumot alapított Csurgón, Georgikon néven felsőfokú mezőgazdasági oktatási intézményt hozott létre Keszthelyen, megszervezte a Helikon Ünnepségeket, illetve elindította a Magyar Minerva Könyvsorozatot, számos írót és költőt támogatott anyagilag, továbbá Perger Ferenc soproni nyomdászt Keszthelyre hívva és lakhatását támogatva nyomdát alapított. Cséby Géza Festetics színes és nagyhatású kultúra- és oktatásszervező tevékenységét mutatja be gazdagon illusztrált, bő jegyzetanyaggal és bibliográfiával ellátott könyvében, időrendben és tematikusan haladva végig gróf Festetics György életútján. Külön-külön fejezetek foglalkoznak a csurgói gimnázium, illetve a Georgikon alapításával, a Magyar Minerva Könyvsorozat elindításával vagy Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kiadásával. A kötetet két korabeli szöveget (Magyar Minerva Regesztum, Berzsenyi Dániel Keszthely isteneihez című verse több kiadásának és az eredeti kéziratnak összevetése) tartalmazó függelék, illetve a jegyzetállományban szereplő rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke, névmutató, továbbá a Festetics család keszthelyi ágának leszármazási táblája zárja.


China and the EU

Jan van der Harst - Tjalling Halbertsma: China, East Asia and the European Union. Leiden, Brill, 2017. 300 p.

A Brill kiadó tavaly novemberben megjelent könyve az „Erős gazdaságok, gyenge politikák?” kérdést körüljárva igyekszik feltárni Kína, Kelet-Ázsia és az Európai Unió hármas kapcsolatának alakulását. A kötet alapvetése, hogy Kína felemelkedése láthatóan megállíthatatlan mind a kelet-ázsiai térség, mind pedig az Európai Unió tagállamainak vonatkozásában. A szerzők megvizsgálják, hogy hogyan és miért mélyülhettek el ennyire az Európai Unió és Kelet-Ázsia közötti gazdasági kapcsolatok, miközben a politikai szálak továbbra is gyengék maradtak. A könyv kitér az Európai Uniót érintő válságok kapcsán Kína és szomszédai szerepének felértékelődésére, mind gazdasági, mind pedig politikai értelemben. A kiadvány emellett betekintést nyújt az Unió és Kelet-Ázsia gazdasági kapcsolataiba, átfogó képet adva a gazdasági érdekek politikai érdekekké való átformálásának folyamatáról. A könnyedebb, rugalmasabb szerkezeti tagolás elsősorban egyetemi hallgatók számára teszi jól „fogyaszthatóvá” a kötetet, de az abban feldolgozott témák köre a terület kutatóinak érdeklődésére is számot tarthat.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT