Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – mellékgyűjtőkörök - 2023

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a 2023-ban beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal könyvtárunk mellékgyűjtőköri tematikáival foglalkozó köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.

 

Stakeholder Capitalism

Klaus Schwab: Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. Hoboken: Wiley, 2211. 285 p.
OGYK: KK VI/1033

Klaus Schwab, az 1971 óta a svájci Davosban működő, a nemzetközi gazdasági és politikai elit rendszeres találkozóhelyeként szolgáló Világgazdasági Fórum (WEF) német születésű alapító elnöke ritkán fejti ki írásban gondolatait: néhány évvel ezelőtt megjelent, a negyedik ipari forradalommal (a fizikai és a digitális technológiák közötti határvonal eltűnésével) foglalkozó első könyve után ebben a kötetében a teljes globális kapitalizmus megreformálásának programját vázolja fel. Schwab célja az egyre kevésbé fenntartható világgazdasági modell fenntarthatóvá tétele, a környezetre gyakorolt romboló hatásainak csökkentése, a gazdasági egyenlőtlenségeket felerősítő jellemzőinek kiküszöbölése és a piaci versenyt elsorvasztó kockázatok kezelése. Konkrét javaslatai között van az állami és a vállalati szférában a rövidtávú gazdasági tervezés hosszú távú előre tekintéssel való felváltása, a társadalmi jóllét szempontjainak megjelenítése a gazdasági teljesítmény mérésében és közmegegyezés megteremtése az egyes országokban a legfontosabb társadalmi-gazdasági célokról, azaz a mai megosztott közösségekben egyfajta új társadalmi szerződés létrehozása.

 

Outside the Box: How Globalization Changed from Moving Stuff to Spreading Ideas

Marc Levinson: Outside the Box: How Globalization Changed from Moving Stuff to Spreading Ideas. Princeton: Princeton University Press, 2020. 277 p.
OGYK: KK VI/1039

Marc Levinson amerikai gazdaságtörténész első könyve tudománynépszerűsítő bestseller volt: a szállítókonténerek megjelenésének a világgazdaság fejlődésére gyakorolt forradalmi hatását bemutató művet Bill Gates 2013-ban az általa olvasott legjobb szakkönyvnek nevezte. Levinson e második kötetével még nagyobb vállalkozásba fogott: új szemszögből meséli el a globalizáció történetét. Leszögezi, hogy a globalizáció nem volt előre eltervezett folyamat, és megtörténte nem is volt elkerülhetetlen végkifejlet. Hangsúlyozza, hogy a globalizáció természete az 1980-as években alapvetően megváltozott: az ellátási és termelési láncok technológiai fejlődés által lehetővé tett meghosszabbodása a nyugati világ ipari termelésének a termelési tényezőket olcsón rendelkezésre bocsátó ázsiai országokba való áttelepüléséhez vezetett. Megítélése szerint az ekkor új lendületet vett globalizáció túl gyorsan túl messzire ment: a kormányzatok egyoldalú gazdasági ösztönzőket működtettek, miközben a vállalkozások nem vették kellő mértékben számításba a nemzetközivé válással járó kockázatokat. Megállapítja, hogy mindennek felismerésével már azelőtt csökkenni kezdett a határokon átívelő befektetések és a nemzetközi kereskedelem növekedési üteme, hogy az említett problémákat azonosító és zászlójukra tűző erők reaktív módon megjelentek volna a nyugati politikai színtéren. Levinson úgy látja, hogy ennek következtében a globalizáció következő szakaszában a hangsúly a termékek áramlásáról az információk és új ötletek terjedésére fog áttevődni.

 

The Age of AI and Our Human Future

Henry Kissinger – Eric Schmidt: The Age of AI and Our Human Future. New York: Little Brown & Company, 2021. 170 p.
OGYK: KK VI/917

Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő és életünkre potenciálisan legnagyobb hatással lévő technológiai területe, a mesterséges intelligencia-kutatás számos tudományos és társadalmi gondolkodót írásra késztetett már. Ebben a kötetben a digitális technológiák mindennapi életbe való átültetésének egyik legtapasztaltabb gyakorló vezetője, Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója, valamint a nemzetközi viszonyok és folyamatok talán legnagyobb kortárs ismerője, Henry Kissinger, egykori amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter fejtette ki gondolatait a Mesterséges Intelligencia (MI) által elhozott lehetséges jövőkről. Megvizsgálják, hogyan változtathatja meg a társadalmat, a politikát, és magának az emberiségnek a tudáshoz való viszonyát ez a forradalmi technológia. Számba veszik annak lehetséges előnyeit az orvostudományi áttörésektől az emberi jelenlétet nem igénylő hadviselés megkönnyítéséig, illetve lehetséges hátrányait a hamis információk minden korábbinál gyorsabb elterjedésétől bizonyos szellemi munkahelyek veszélyeztetéséig, egyúttal pedig javaslatot tesznek az MI kutatásának és alkalmazásának szabályozására.

 

The Oxford Handbook of Social Psychology and Social Justice

Hammack, Philip L. (ed.): The Oxford Handbook of Social Psychology and Social Justice. New York: Oxford University Press, 2018, 480 p.
OGYK: KK VII/1287

A szociálpszichológia kutatói már a 19. század végén felismerték, hogy az ember viselkedésére nemcsak a másik ember, hanem a társadalom egésze is hatást gyakorol. A pszichológiának ez az ága száz évvel ezelőtt az amerikai kontinensen vált elismertté, egyben pedig hatékony elméleti eszközzé a társadalomban feszültséget okozó gazdasági különbségek, a bevándorlás okozta problémák feldolgozásához, valamint a megoldások kereséséhez. A nehézségek azonban az idő előrehaladtával sem enyhültek, sőt a 21. századra már Európát is hasonló társadalmi feszültségek jellemzik.

Jelen kötet szerkesztője, Philip L. Hammack, a Santa Cruzban működő Kaliforniai Egyetem pszichológia professzora 37 tanulmányt válogatott be kötetébe, melyeket többnyire az Egyesült Államokban tevékenykedő pszichológusok írtak, de találkozhatunk a műben több európai országban végzett megfigyeléssel is, hiszen ma is problémát jelent az „öreg kontinens” egyes országaiban a tekintélyelvű ideológiák újjászületése, illetve az elnyomás intézményesített formáinak megjelenése. A történeti, elméleti áttekintés, valamint a fogalmak tisztázása után olyan szociokulturális és politikai jelenségekről olvashatunk a kötetben, amelyek rávilágítanak az azokban tetten érhető társadalmi igazságtalanságokra. Ezek közé tartozik például a faji, etnikai hovatartozás, a szexuális beállítottság, a társadalmi osztályok között feszülő ellentétek vagy a globalizációban rejlő egyenlőtlenségek. A szociálpszichológia a tudományos kutatás eszközeivel, azaz tapasztalatok gyűjtésével, majd az eredmények kritikai elemzésével, azok összefogásával próbál megoldásokat találni a társadalomban jelenlévő anomáliákra. Az emberi közösségekben mindig is élt az igazságosság iránti vágy, ami kialakította a társadalmainkban rejlő hibák megértésének és kiküszöbölésének igényét. A szociálpszichológia ezt a célt igyekszik a maga eszközeivel elérni.

 

Women in Social Work

Ronald G. Walton: Women in Social Work. London and New York: Routledge Taylor and Francis, 2022. 308 p.
OGYK: KK VII/1661

A történelem folyamán a nők fontos szerepet vállaltak a társadalom kiszolgáltatott rétegeinek megsegítésében, így a szociális munka alkalmazott tudományággá válásában is vitathatatlan a szerepük. A Routledge Kiadó a Women and Work címmel 1932 és 1996 között megjelentetett 18 kötetes sorozatával arra vállalkozott, hogy felhívja a figyelmet a nők munka világában betöltött szerepére, emellett pedig azt is vizsgálja, hogy a „gyengébbik” nem miként állt helyt a hagyományosan férfias munkának számító területeken. A Women in Social Work a sorozat 17. köteteként jelent meg 1975-ben, majd 2022-ben újra kiadták. A kötetből megtudhatjuk, hogyan alakították a nők a szociális munka fejlődését 1860-tól az 1970-es évekig, gyakran a férfitársadalom ellenállásával szemben is. A szerző, Ronald G. Walton feltérképezte azt is, hogy miképpen befolyásolta a nők jogainak elismeréséért folytatott harc a nők szociális területen való foglalkoztatását és képzését, emellett bemutatja, hogy milyen akadályokba ütközött és miként ismerték el lépésről-lépésre a nők által végzett szociális munka értékét a múlt században. A szerző a szociális munkát végző szervezetek feljegyzéseit használta fel annak érdekében, hogy tisztább, hitelesebb képet mutasson a nők jelentőségéről ezen a területen.

 

Handbook of Parliamentary Studies

Muhammad Afzal Upal – Carole M. Cusak (ed.): Handbook of Islamic Sects and Movements. Leiden: Brill Academic Publishers, 2021, 794 p.
OGYK: KK IX/365

A Brill Kiadó által megjelentetett kézkönyv-sorozat, a Brill Handbooks on Contemporary Religion az elmúlt évtizedekben a vallások iránti egyre nagyobb érdeklődést szerette volna tudományos igénnyel megírt könyveiben kielégíteni. A jelen kötet, mely a sorozat 21. darabja, az iszlám szektákkal és mozgalmakkal foglalkozik.

A 20. századtól Európába folyamatosan érkező mohamedán bevándorlók befogadásával fontossá vált, ha nem is részleteiben, de összefüggéseiben megismerni az iszlám vallás sajátosságait. A kötetben olvashatnak a szunnita és síita hagyományokról, valamint az iszlám fundamentalizmusról, amely a szélsőségek felé hajló politikai ideológiaként és szervezett, aktivista mozgalomként teoretikus alapokkal rendelkezik, és a huszadik század eleje óta eszmetörténeti áramlatként is nyomon követhető. A fejeztek tárgyalják többek között az iszlám misztika hiedelem- és szokásrendszerével foglalkozó szufizmust, valamint az ahmadijját, az indiai muszlim hívőket, akik később elfogadták Krisztust és Buddhát prófétának. A könyvben olvashatunk az Ansar Allah (Allah Támogatói, vagyis a huszik) közösségről, akiknek a véneiből álló szervezet gyakran ad intellektuális és spirituális útmutatást a fiatalabb korosztály számára.

A kézikönyv hasznos ismereteket adhat azok számára, akik érdeklődnek a világ második legnagyobb vallása iránt.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT